Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 15 marca 2022 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam,

że dnia 14 marca 2022 r. została wydana decyzja nr 3/2022, znak: WIR.V.7820.13.2021.KS
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 62
na terenie miasta Kruszwica” usytuowanej na działkach ewidencyjnych o numerach:

 

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

  • przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
  • w nawiasach podano numery działek po podziale,
  • w nawiasach pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

Powiat inowrocławski, jednostka ewidencyjna 040706_4 Kruszwica-M

  1. Numery działek objętych inwestycją:

Obręb 0005: 60 (60/1, 60/2), 59/2 (59/3, 59/4), 163 (163/1, 163/2), 52 (52/1, 52/2), 76 (76/1, 76/2), 78 (78/1, 78/2), 71 (71/1, 71/2, 71/3), 72 (72/1, 72/2), 70/1 (70/12, 70/13), 151/1 (151/3, 151/4), 151/2 (151/5, 151/6), 150 (150/1, 150/2, 150/3), 149/8 (149/12, 149/13), 149/11 (149/14, 149/15), 106/145 (106/160, 106/161, 106/162), 107 (107/1, 107/2), 108 (108/1, 108/2);

Obręb 0006: 33/2 (33/5, 33/6, 33/7), 151/5 (151/6, 151/7), 145 (145/1, 145/2), 31 (31/1, 31/2, 31/3), 30/1 (30/5, 30/6), 30/4 (30/7, 30/8), 29/2 (29/3, 29/4), 144 (144/1, 144/2), 9/2 (9/3, 9/4), 8 (8/1, 8/2), 158/2 (158/3, 158/4), 127, 155, 154;

  1. Numery działek, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji:

Obręb 0005: 60 (60/1, 60/2), 59/2 (59/3, 59/4), 163 (163/1, 163/2), 52 (52/1, 52/2), 76 (76/1, 76/2), 78 (78/1, 78/2), 71 (71/1, 71/2, 71/3), 149/1, 151/2 (151/5, 151/6), 149/11 (149/14, 149/15), 106/145 (106/160, 106/161, 106/162), 319/5, 319/8;

Obręb 0006: 33/2 (33/5, 33/6, 33/7), 151/5 (151/6, 151/7), 145 (145/1, 145/2), 31 (31/1, 31/2, 31/3), 32, 30/1 (30/5, 30/6), 30/4 (30/7, 30/8), 29/1, 29/2 (29/3, 29/4), 28, 27/8, 144 (144/1, 144/2), 9/2 (9/3, 9/4), 8 (8/1, 8/2), 1/5, 158/2 (158/3, 158/4).

  1. Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie
    o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

obręb 0006: 19, 157/1, 158/1, 143.

 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą zapoznać się z jej treścią w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113a
na XI piętrze (tel. 52 349 74 03) w dniach pracy Urzędu, w godz. 10.00-15.00 wyłącznie
po uzgodnieniu terminu.

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 specustawy drogowej, w związku z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń
i na stronach BIP: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo
do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa
do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.

 

Znak sprawy: WIR.V.7820.13.2021.KS

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa