Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 10 marca 2022 r. na stanowisko - portier ZBII

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

portier

w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki

 

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

 

 

Osoba na tym stanowisku:

- pełni obowiązki zgodnie z ustaloną odrębnie dokumentacją określającą zadania i obowiązki związane z dozorem oraz ochroną osób i mienia w obiektach Urzędu

- realizuje zadania określone w „Planie ochrony informacji niejawnych w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego”

- wydaje klucze zgodnie z wykazem osób uprawnionych do ich pobierania za potwierdzeniem odbioru w książce wydanych kluczy oraz innych pomieszczeń

- udziela interesantom informacji związanych z potrzebą załatwiania przez nich spraw

- śledzi za pomocą systemu monitorującego wnętrza i otoczenia budynku Urzędu, w razie potrzeby, zgodnie z właściwą procedurą powiadamia służby miejskie

- sprawdza po godzinach pracy Urzędu zamknięcie pomieszczeń, wygaszenie świateł, zamknięcie okien, drzwi wejściowych do Urzędu oraz bram wjazdowych

- po zakończeniu pracy Urzędu sprawdza czy aktywowane są strefy nadzorowane przez systemy;
w przypadku stwierdzenia, że strefa nie została aktywowana powiadamia o zaistniałej sytuacji właściwe osoby zgodnie z zatwierdzoną procedura, a fakt odnotowuje w książce dyżurów

- sprawdza zgodnie z wykazem stan plomb na pomieszczeniach podlegających oplombowaniu,
w przypadku stwierdzenia niedopełnienia tej czynności postępuje jak w punkcie 8

- dokonuje obchodów wewnątrz i na zewnątrz budynku

- kontroluje, czy osoby przebywające w pomieszczeniach biurowych po godzinach pracy posiadają właściwą zgodę odpowiedniego przełożonego na wykonywanie pracy po godzinach pracy Urzędu
- prowadzi książkę dyżuru i odnotowuje w niej zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo Urzędu przez cały czas pełnienia służby

- w okresie zimowym, w czasie opadów śniegu odśnieża schody wejściowe oraz posypuje
je środkiem antypoślizgowym

 

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Obsługa urządzeń biurowych; nietypowe godziny pracy – w tym dyżury, również w porze nocnej

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Czynności służbowe realizowane są głównie w pomieszczeniach portierni Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zlokalizowanych w budynku „A” przy ul. Jagiellońskiej 3 oraz w budynku „B” przy ul. Konarskiego 1-3. Podstawowe wyposażenie stanowiska to meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

 

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3010 zł

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

n i e z b ę d n e

wyksztalcenie: podstawowe

pozostałe wymagania niezbędne:

- znajomość przepisów ustawy o ochronie osób i mienia

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych

- komunikatywność

- wysoka kultura osobista

- dyspozycyjność

- odporność na stres

 

d o d a t k o w e

wykształcenie: średnie

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody
  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu

 

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:

od dnia 10 marca 2022 r. do dnia 21 marca 2022 r.
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój  nr 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem:
portier – ZBII

 

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą
  przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko
-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń
- opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym następuje zatrudnienie, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo
w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.