Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie zarządzeń Wojewody, dotyczących wyrażenia zgody na podejmowanie przez starostów rozstrzygnięć w przedmiocie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie udzielenia ulgi w spłacie należności Skarbu Państwa.

Wydawanie zarządzeń Wojewody, dotyczących wyrażenia zgody na podejmowanie przez starostów rozstrzygnięć w przedmiocie gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa w zakresie udzielenia ulgi w spłacie należności Skarbu Państwa.

Podstawa prawna:

Art. 12a ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. 2021 poz. 1899 ze zm.).

Kto załatwia sprawę:

Oddział Wierzytelności

w Wydziale Finansów i Budżetu

ul. Jagiellońska 3, bud. A, II p. , pok. 248 b,

tel. 52-439-75-58, 52-349-73-69

 

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

 

Wniosek Starosty o wyrażenie zgody przez Wojewodę na udzielenie ulgi w spłacie należności Skarbu Państwa (DOCdruk do pobrania (63,00KB)), który musi zawierać analizę sytuacji finansowej i majątkowej osoby lub podmiotu ubiegającego się o udzielenie ulgi.

 

Przykładowe dokumenty wskazane do przeprowadzenia analizy:

 • oświadczenie o stanie majątkowym, finansowym i rodzinnym,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu uzyskanego w ostatnim roku,
 • deklaracje podatkowe za ostatnie 3 lata,
 • wydruk z rachunku bankowego z dochodami i wydatkami,
 • zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia,
 • kopia decyzji ZUS/KRUS o wysokości emerytury/renty,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy jako os. bezrobotna,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o pobieranych zasiłkach, świadczeniach socjalnych,
 • dokumenty potwierdzające wysokość stałych wydatków, np. rachunki,
 • dokumenty potwierdzające wysokość spłacanych zobowiązań, np. harmonogram spłaty rat kredytu,

 

dodatkowo w przypadku przedsiębiorców/rolników/osób prawnych

 • deklaracje podatkowe za ostatnie 3 lata obrotowe oraz bieżąca deklaracja podatkowa,
 • wydruk z PKPiR za okres bieżący,
 • decyzja o wysokości podatku rolnego oraz przyznaniu płatności rolnośrodowiskowej/ płatności obszarowej (w przypadku rolników),
 • roczne sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata oraz ostatnie sprawozdanie FO1/FO2,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości w Urzędzie Skarbowym,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS,
 • inne dokumenty mogące potwierdzić informacje przywołane w uzasadnieniu wniosku,
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.),
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 121, poz. 810), bądź
 • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis/de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • lub zestawienie otrzymanej pomocy publicznej[1] de minimis/de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wraz z załączeniem zaświadczeń otrzymanych w roku bieżącym i dwóch poprzednich latach bądź oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie.

 

Przykładowe dokumenty w sprawach dotyczących umorzenia z urzędu:

 • akt zgonu dłużnika, protokół spisu inwentarza lub wykaz inwentarza, postanowienie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia; lub
 • prawomocne postanowienie sądu o wykreśleniu podmiotu z właściwego rejestru, postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego wraz z uzasadnieniem, zgłoszenie wierzytelności, wyciąg z listy wierzytelności lub inny dokument, z którego wynika, w jakiej wysokości wierzytelność została uznana przez sędziego komisarza oraz do jakiej kategorii zaliczona; lub
 • postanowienie komornika sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności, informację na temat majątku dłużnika oraz dokumenty potwierdzające, że uzyskanie oświadczenia dłużnika jest niemożliwe lub znacznie utrudnione; lub 
 • dokumenty potwierdzające likwidację jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej i brak przejęcia jej zobowiązań przez inny podmiot.

 

 

Opłaty:

 

Nie wnosi się.

 

Czy i do kogo można się odwołać:

 

Rozstrzygnięcie Wojewody jest ostateczne.