Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o naborze z dnia 09.03.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor wojewódzki

w Wydziale Polityki Społecznej

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. ks. S. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

 

Osoba na tym stanowisku:

 • samodzielnie wykonuje kontrole okresowe i doraźne w zakładach pracy chronionej oraz zakładach aktywności zawodowej w celu zapewnienia zgodnego z prawem funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz odpowiada za cały proces przygotowania decyzji dotyczących statusu zpchr i zaz
 • odpowiada za cały proces weryfikacji złożonego wniosku o dokonanie wpisu bądź jego zmiany w celu dokonania wpisu do rejestru organizatora oraz dokonuje okresowej kontroli prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych w oparciu o przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • odpowiada za cały proces przygotowania decyzji administracyjnych (w oparciu o wszystkie dostępne środki pomocy prawnej) w celu realizacji kompetencji Wojewody jako organu
  I instancji w zakresie nadawania, zmiany i utraty statusu zakładu pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej
 • gromadzi i weryfikuje półroczne sprawozdania przesyłane przez zakłady pracy chronionej
  i zakłady aktywności zawodowej oraz opracowuje zbiorcze sprawozdania z zakresu działalności zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej z terenu województwa kujawsko
  -pomorskiego w celu przekazania do Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
 • gromadzi i weryfikuje roczne sprawozdania przesyłane przez organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz opracowuje zbiorcze sprawozdanie z zakresu działalności organizatorów
  z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w celu przekazania rocznej informacji
  o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby korzystające
  z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  do Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
 • przygotowuje projekt rocznego planu kontroli oraz sporządza sprawozdania z wykonania kontroli i innych spraw dot. zpchr i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
 • samodzielnie przygotowuje projekty decyzji administracyjnych (w oparciu o wszystkie dostępne środki pomocy prawnej) w celu realizacji kompetencji Wojewody jako organu II instancji oraz organu wyższego stopnia w stosunku do decyzji wydawanych z upoważnienia starosty z zakresu promocji zatrudnienia
 • udziela informacji klientom zewnętrznym w zakresie stosowania przepisów związanych
  z promocją zatrudnienia oraz rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych

 

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3657,53 zł

 

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, obsługa komputera powyżej 4 godzin
na dobę, zagrożenie korupcją, praca w terenie, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w pokoju biurowym (budynek C, wejście
od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej,
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych w tym pakietu MS Office
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, podejmowanie decyzji
  i odpowiedzialność, efektywna komunikacja, współdziałanie w grupie, myślenie analityczne
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

d o d a t k o w e

 • wykształcenie wyższe administracyjne
 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks pracy, o finansach publicznych
 • myślenie kreatywne, asertywność, odporność na stres,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV/życiorys
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody
  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:

 

od dnia 9 marca 2022 r. do dnia 21 marca 2022 r.

 na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kancelaria ogólna, pokój 4

ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem:

inspektor wojewódzki WPS.I.4

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą
  przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko
-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń
- opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o ich terminie.