Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod pawilon handlowy

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej,

stanowiącej własność Skarbu Państwa w udziale 500/9279.

 

Warunki przetargu:

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu: 05.04.2022  o godz.12.00  w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy  przy ul. Grudziądzkiej 9-15, pok. nr 9.
 2. Opis nieruchomości:
 1. Położenie nieruchomości: ul. Wojska Polskiego  
 2. Oznaczenie gruntu:  działka nr 1/1 w obrębie 474 o powierzchni całkowitej 0,3084 ha  
 3. Numer księgi wieczystej: BY1B/00059670/2
 4. Właściciel: Skarb Państwa w udziale 500/9279
 5. Nieruchomość gruntowa przeznaczona na cel:  pawilon handlowy zabudowany w I strefie
 6. Przeznaczenie w planie: zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy, przedmiotowa działka  znajduje się w obszarze mieszkalnictwa o wysokiej intensywności zabudowy  z dominującym budownictwem wielorodzinnym.
 7. Przetarg dotyczy części nieruchomości pod pawilon handlowy oznaczony jako 5h
   o powierzchni 20 m2.

Znajdujące się na gruncie pawilony handlowestanowi własność osób trzecich.

 1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat z możliwością przedłużenia
 1. Stawka  wywoławcza za 1 m2 w zł (netto) wynosi:

- 22,75 zł/m2 dla terenu przeznaczonego pod pawilon handlowy w I strefie,

 Do stawki ustalonej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT, zgodnie z ustawą                  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685  z późn.  zm.). 

Wysokość postąpienia wynosi 0,03 złza 1 m2 gruntu lub wielokrotność tej kwoty.

 1. Warunkiem  uczestnictwa w przetargu jest:
 • wniesienie wadium w wysokości 30,16 zł do dnia 29.03.2022 r., przy czym  momentem  spełnienia świadczenia jest dzień uznania  rachunku  bankowego Miasta  Bydgoszczy. Wpłaty  należy dokonać na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy -  Bank Pekao S.A. nr:  27 1240 6452 1111 0010 4788 2066, a w przypadku wygrania postępowania przetargowego kaucji zabezpieczającej w wysokości miesięcznego czynszu brutto ustalonego w drodze przetargu.
 • okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
 • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
 • przedłożenie dokumentu potwierdzającego brak zaległości podatkowych wydane przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (ul. Jezuicka 6-14).
 • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał                     od zawarcia umowy.
 2. W przypadku  zamiaru  wydzierżawienia nieruchomości w ramach  wspólności  ustawowej  małżeńskiej,  do  przetargu  winni przystąpić  oboje małżonkowie, chyba że zostanie  przedłożone  przez  uczestnika  przetargu oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaciąganie przez  drugiego współmałżonka  zobowiązania wynikającego z umowy dzierżawy.
 3. Wszelkie nakłady istniejące na nieruchomości, będące własnością poprzedniego użytkownika zostaną rozliczone (zapłacone dotychczasowemu właścicielowi nakładów) przez nowego dzierżawcę bez udziału właściciela gruntu, tj. Skarbu Państwa.
 4. W Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, parter, pokój nr 5 można uzyskać wszelkie informacje związane z tym przetargiem. Przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny przez zamieszczenie informacji w prasie i na stronie internetowej: www.bip.um.bydgoszcz.pl

Z up. PREZYDENTA MIASTA

 

Beata Cybulska-Kulawik

Zastępca Dyrektora Wydziału Mienia i Geodezji

(dokument podpisany elektronicznie)