Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod garaże

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej,

stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Warunki przetargu:

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu: 05.04.2022 r.  o godz. 11.00  Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy  przy ul. Grudziądzkiej 9-15, pok. nr 9.

 

 1. Opis nieruchomości:
 1. Położenie nieruchomości: ul. Wojska Polskiego
 2. Oznaczenie gruntu: działka nr 4/5 w obrębie 132 o powierzchni  2,6712   ha
 3. Numer księgi wieczystej: BY1B/00024075/7
 4. Właściciel: Skarb Państwa
 5. Nieruchomość gruntowa przeznaczona na cel: garaże
 6. Przeznaczenie w planie: przedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ”Kapuściska-Chemiczna” w Bydgoszczy uchwalonym Uchwałą Nr XII/113/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2011 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko - Pomorskiego
  Nr 175, poz.148 z dnia 3 sierpnia 2011 r. w granicach ustalenia o symbolach:

-„C22.MN-U” Przeznaczenie równoważne: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej

-„C3.ZK”- Przeznaczenie – teren zieleni krajobrazowej

-C4.KSO” Przeznaczenie podstawowe – teren obsługi komunikacji samochodowej-zespoły garaży.

Przeznaczenie uzupełniające – parking powierzchniowy

-„5.KD-W” Teren drogi wewnętrznej.

Część działki nr 4/5 jest wydzierżawiona pod zespół garaży, uprawy warzyw, zieleń oraz altany.

Przetarg dotyczy części nieruchomości pod dwa garaże o powierzchni 18 m2 każdy

Znajdujące się na gruncie garaże stanowią własność osób trzecich.

 1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat z możliwością przedłużenia

 

 1. Stawka  wywoławcza za 1 m2 w zł (netto) wynosi:

- 2,83 zł/m2 dla terenu przeznaczonego pod garaże,

Do stawki ustalonej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT, zgodnie z ustawą                  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685  z późn.  zm.). 

Wysokość postąpienia wynosi 0,03 zł w stosunku do ustalonej stawki czynszu dzierżawnego za 1 m2 gruntu lub wielokrotność tej kwoty.

 

 1. Warunkiem  uczestnictwa w przetargu jest:

 

 • wniesienie wadium w wysokości 62,66 zł za każde z miejsc pod garaże do dnia 29.03.2022 r przy czym  momentem  spełnienia świadczenia jest dzień uznania  rachunku  bankowego Miasta  Bydgoszczy. Wpłaty  należy dokonać na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy -  Bank Pekao S.A. nr:  27 1240 6452 1111 0010 4788 2066, a w przypadku wygrania postępowania przetargowego kaucji zabezpieczającej, wniesionej przed zawarciem umowy, w wysokości miesięcznego czynszu brutto ustalonego w drodze przetargu.
 • okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
 • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
 • przedłożenie dokumentu potwierdzającego brak zaległości podatkowych wydane przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (ul. Jezuicka 6-14).
 • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
 •  
 •  
 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał                     od zawarcia umowy.
 2. W przypadku  zamiaru  wydzierżawienia nieruchomości w ramach  wspólności  ustawowej  małżeńskiej,  do  przetargu  winni przystąpić  oboje małżonkowie, chyba że zostanie  przedłożone  przez  uczestnika  przetargu oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaciąganie przez  drugiego współmałżonka  zobowiązania wynikającego z umowy dzierżawy.
 3. Wszelkie nakłady istniejące na nieruchomości, będące własnością poprzedniego użytkownika zostaną rozliczone (zapłacone dotychczasowemu właścicielowi nakładów) przez nowego dzierżawcę bez udziału właściciela gruntu, tj. Skarbu Państwa.
 4. W Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, parter, pokój nr 5 można uzyskać wszelkie informacje związane z tym przetargiem. Przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny przez zamieszczenie informacji w prasie i na stronie internetowej: www.bip.um.bydgoszcz.pl

                                                                                           

Z up. PREZYDENTA MIASTA

 

Beata Cybulska -Kulawik

Zastępca Dyrektora Wydziału Mienia i Geodezji

(dokument podpisany elektronicznie)