Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 24 lutego 2022 r. WIR.I.7840.9.3.2021.MB (D)

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 24 lutego 2022 r.

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i 4 oraz art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836 t.j.), oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 24 lutego 2022 r. na rzecz inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa
Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy,
decyzji nr 11/2022 o pozwoleniu na budowę

obejmującej zadanie pn.:

„Budowa sieci gazowej w/c do Zakładu Produkcyjnego CIECH Soda Polska S.A.
w Inowrocławiu”
,

na działkach nr ewid.: 202 (nr KW – 9449), 201/2 (nr KW – BY1I/00079129/8),
201/1 (nr KW – BY1I/00009450/6), 200 (nr KW – BY1I/00070309/1), 195/2 (nr KW – BY1I/00040132/0), 195/3 (nr KW – BY1I/00008713/1), 195/1 (nr KW – BY1I/00014429/8), 194 (nr KW – BY1I/00020784/9), 191 (nr KW – 22480), 190 (nr KW – 22480), 188 (nr KW – BY1I/00070522/0), 185 (nr KW – BY1I/00020784/9), 183 (nr KW – BY1I/00070309/1),
182/2 (nr KW – BY1I/00006250/3), 182/1 (nr KW – 6248), 177 (nr KW – 2718),
178 (nr KW – BY1I/00070522/0), 111 (nr KW – 2718), 110 (nr KW – 2718), 109 (nr KW – 2718), 108 (nr KW – BY1I/00070309/1), 101 (nr KW – BY1I/00042086/6), 99 (nr KW – BY1I/00006453/6), 100 (nr KW – BY1I/00006453/6), 95/13 (nr KW – 1045), 95/14 (nr KW – 1045) obręb ewid. 0043 Tupadły_1 (gmina Inowrocław).

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji wg zasad określonych
na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa lub na stronie BIP Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w okresie 14 dni od jej zamieszczenia, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95 w godzinach 11:00 – 14:00.

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.9.3.2021.MB (D)