Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2022 r. WIR.I.7840.9.4.2021.MB (D)

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 10 lutego 2022 r.

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 12 w związku z art. 19a ust. 1, art. 19b ust. 1, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1836 t.j.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 10 lutego 2022 r. na rzecz inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, decyzji o zezwoleniu
na wejście na teren nieruchomości, na której planowane jest wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu Świecie – Bydgoszcz Łęgnowo – Janikowo – Kruszwica wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Odcinek: Gazociąg w/c relacji Kruszwica – Inowrocław oraz stacja gazowa redukcyjna wysokiego ciśnienia, Etap II – Odcinek od zespołu odgałęźnego
do Zakładów Ciech do węzła Latkowo”.

Wykaz nieruchomości objętych przedmiotową decyzja:

Lp.

Gmina

Obręb

Numer działki

Numer KW

1

2

3

4

5

Powiat inowrocławski

1

Inowrocław

Jacewo

161/12

BY1I/00035940/9

2

Inowrocław

Jacewo

161/21

KW 43726

3

Inowrocław

Jacewo

161/24

BY1I/00047974/3

4

Inowrocław

Jacewo

161/26

BY1I/00018494/2

5

Inowrocław

Jacewo

161/30

BY1I/00040422/0

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji wg zasad określonych
na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa, bądź uzyskać informację mailowo
(e-mail: mbagniewski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95 w godzinach 11:00 – 14:00.

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.9.4.2021.MB (D)