Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 27 stycznia 2022 r. WIR.I.7840.9.8.2021.AP (D)

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 27 stycznia 2022 r.

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 12 w związku z art. 19a ust. 1, art. 19b ust. 1, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 j.t.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 27 stycznia 2022 r. na rzecz inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, reprezentowanego
przez pana Łukasza Dardas - pełnomocnika, decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu wykonania odwiertów geologicznych oraz poprzez które,
zaplanowano dojazd do miejsc wykonywania planowanych badań geologicznych
dla planowanej inwestycji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP8,4 MPa
w ramach zadania pn. „Przebudowa gazociągu w/c na odcinku Gruczno – Świecie”,
które stanowi część inwestycji pn.: „Świecie – Bydgoszcz Łęgnowo Janikowo – Kruszwica wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa kujawsko
-pomorskiego”

Wykaz nieruchomości objętych przedmiotową decyzją:

Lp.

Gmina

Obręb

Numer działki

Numer KW

1

2

3

4

5

Powiat bydgoski

1.

Osielsko

Jarużyn

57/1

BY1B/00230066/8

2.

Osielsko

Jarużyn

57/2

BY1B/00034172/0

3.

Osielsko

Jarużyn

58/9

BY1B/00056527/4

4.

Osielsko

Jarużyn

56/20

BY1B/00217325/5

5.

Osielsko

Niwy

37/6

BY1B/00051215/9

6.

Osielsko

Niwy

39/43

BY1B/00026962/6

7.

Osielsko

Niwy

39/6

BY1B/00026257/1

8.

Osielsko

Niwy

46

BY1B/00007730/2

9.

Osielsko

Niwy

63/4

BY1B/00007744/3

10.

Osielsko

Niwy

63/5

BY1B/00007744/3

11.

Osielsko

Niwy

63/6

BY1B/00191057/6

12.

Osielsko

Niwy

61/2

BY1B/00054985/8

13.

Osielsko

Niwy

37/41

BY1B/00194533/8

14.

Osielsko

Niwy

37/42

BY1B/00194534/5

15.

Osielsko

Niwy

21/25

Z KW 18882

16.

Osielsko

Niwy

37/60

BY1B/00197191/9

17.

Osielsko

Osielsko

205/6

BY1B/00012945/0

18.

Dobrcz

Strzelce Górne

253/2

Brak KW

Miasto Bydgoszcz

19.

Miasto Bydgoszcz

M. Bydgoszcz 0386

19

BY1B/00004437/7

20.

Miasto Bydgoszcz

M. Bydgoszcz 0386

26

BY1B/00034262/8

21.

Miasto Bydgoszcz

M. Bydgoszcz 0386

31

BY1B/00036234/7

22.

Miasto Bydgoszcz

M. Bydgoszcz 0385

6

BY1B/00119382/5

23.

Miasto Bydgoszcz

M. Bydgoszcz 0384

29/65

BY1B/00117981/0

24.

Miasto Bydgoszcz

M. Bydgoszcz 0384

23

BY1B/00030570/2

25

Miasto Bydgoszcz

M. Bydgoszcz 0245

7

BY1B/00223526/9

26.

Miasto Bydgoszcz

M. Bydgoszcz 0243

8

BY1B/00223527/6

27.

Miasto Bydgoszcz

M. Bydgoszcz 0243

10/6

BY1B/00086285/4

28.

Miasto Bydgoszcz

M. Bydgoszcz 0244

1/2

BY1B/00113964/7

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji wg zasad określonych
na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa, bądź uzyskać informację mailowo
(e-mail: aposadzinski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 76 70, w godz. 10:00 – 14:00.

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędzie gminy właściwej ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu gminy oraz urzędu wojewódzkiego, a także
w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Rozwoju i Technologii za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Paweł Skonieczek

Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

WIR.I.7840.9.8.2021.AP (D)