Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 27 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.15.2021.MT

  1.  

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  27 stycznia 2022 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) zwana dalej specustawą drogową oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.,

                                            zawiadamiam
o wydaniu w dniu 25 stycznia 2022 r., decyzji nr 1/2022 na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowanego przez Przemysława Dąbrowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na budowie zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej
w Żołędowie”.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,

- w nawiasach podano pogrubioną czcionką numer działki po podziale, niezbędny dla realizacji inwestycji.

  1. Numery działek pod inwestycję podlegające podziałom:

Powiat Bydgoski: Jednostka ewidencyjna 040306_2 - Osielsko, obręb 0013 Żołędowo: 163/1(163/3).

  1. Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: Powiat  Bydgoski: Jednostka ewidencyjna 040306_2 - Osielsko, obręb 0013 Żołędowo:   331/13, 246/2.

 Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą zapoznać się z jej treścią
w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury
i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3, budynek B, piętro XI, pok. 113a (tel. 52-349-76-61), w dni pracy Urzędu, w godzinach 800-1400 wyłącznie po uzgodnieniu terminu.

Treść decyzji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakładce Ogłoszenia /Obwieszczenia (https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/7/strona-glowna-bip.html).

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 specustawy, w związku z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń i na stronach BIP: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy i Urzędu Gminy Osielsko.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.

Znak sprawy: WIR.V.7820.15.2021.MT                                                                                       

                                                                                     Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

                                                                                           Paweł Skonieczek

     Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa