Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 21 stycznia 2022 r. WIR.I.7840.9.4.2021.MB (Z)

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 21 stycznia 2022 r.

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku
z art. 19a ust. 1, art. 19b ust. 1, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 t.j.),

podaję do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Martę Wartalską, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości,
na której planowane jest wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów dla przedsięwzięcia
pn. „Budowa gazociągu Świecie – Bydgoszcz Łęgnowo – Janikowo – Kruszwica wraz
z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego
i pomorskiego, Odcinek: Gazociąg w/c relacji Kruszwica – Inowrocław oraz stacja gazowa redukcyjna wysokiego ciśnienia, Etap II – Odcinek od zespołu odgałęźnego do Zakładów Ciech do węzła Latkowo”.

Wykaz nieruchomości objętych przedmiotowym wnioskiem:

Lp.

Gmina

Obręb

Numer działki

Numer KW

1

2

3

4

5

Powiat inowrocławski

1

Inowrocław

Jacewo

161/12

BY1I/00035940/9

2

Inowrocław

Jacewo

161/21

KW 43726

3

Inowrocław

Jacewo

161/24

BY1I/00047974/3

4

Inowrocław

Jacewo

161/26

BY1I/00018494/2

5

Inowrocław

Jacewo

161/30

BY1I/00040422/0

 

Z aktami sprawy można zapoznać się z aktami sprawy wg zasad określonych
na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa, bądź uzyskać informację mailowo
(e-mail: mbagniewski@ bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95 w godzinach 11:00 – 14:00, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia
na stronie internetowej https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/ oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Inowrocław oraz
w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.       

Zgodnie z art. 8 ust. 1b ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, informuję, iż w przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia, nastąpi:

  1. zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu,
  2. przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu

- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie takiego zgłoszenia i prowadzenie postępowania przez tut. organ bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.9.4.2021.MB (Z)