Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszeniw o naborze z dnia 21.01.2022 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor wojewódzki

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

 

Osoba na tym stanowisku:

- opracowuje i kontroluje roczne i wieloletnie programy i plany szkolenia obronnego i OC w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz powszechnej samoobrony, a także prowadzi ewidencję stanu przeszkolenia w celu ujednolicenia procesu szkolenia

- planuje i koordynuje realizację przedsięwzięć planistycznych, organizacyjnych i wykonawczych związanych z zabezpieczeniem potrzeb Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych wykonujących zadania na obszarze województwa, w ramach współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) oraz obowiązków państwa – gospodarza – HNS w celu zapewnienia właściwych warunków do współdziałania z układem militarnym

- opracowuje wnioski i propozycje w zakresie ustalania głównych kierunków planistycznych w zakresie szkoleń obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w celu ujednolicenia działalności podległych i nadzorowanych jednostek na terenie województwa

- uczestniczy w kontrolach problemowych oraz doraźnych wykonywania zadań obronnych w zakresie organizacji szkolenia obronnego i ochrony ludności w celu sprawdzenia procesu szkolenia w jednostkach organizacyjnych

- planuje środki budżetowe na zabezpieczenie szkoleń i ćwiczeń obronnych i ochrony ludności oraz dokonuje podziału przyznanych dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z zaakceptowanym planem finansowym w celu właściwego finansowania procesu szkolenia

- uczestniczy w opracowaniu ćwiczeń i treningów wojewódzkich oraz nadzoruje przeprowadzenie ich
w terenie w celu prawidłowej realizacji przedsięwzięć szkoleniowych

- prowadzi dokumentację spotkań, konferencji i konkursów poruszających zagadnienia ochrony ludności dla celów sprawozdawczych

- opracowuje wzory dokumentacji szkoleniowej w celu ujednolicenia procesu szkoleniowego na terenie województwa

 

 

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wyksztalcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:

- 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

- znajomość przepisów ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o kontroli
w administracji rządowej, o służbie cywilnej, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, Kodeks postępowania administracyjnego

- aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” albo wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych

- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

- umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office

- umiejętność redagowania pism urzędowych,

- umiejętność stosowania prawa w praktyce

- myślenie kreatywne

- współdziałanie w grupie

- dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów

- posiadanie obywatelstwa polskiego

- korzystanie z pełni praw publicznych

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

d o d a t k o w e

- wykształcenie wyższe na kierunku edukacji obronnej lub zarządzania kryzysowego

- 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i obronności

- znajomość przepisów ustaw: o stanie klęski żywiołowej, o stanie wyjątkowym, o stanie wojennym oraz
o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej

- odporność na stres

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj)
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
  o klauzuli „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych

 

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (długość i rodzaj)
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:

od dnia 21 stycznia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój  nr 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem:
inspektor wojewódzki – WBZK.II.5

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3
  w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW
w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.