Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydanej decyzji WIR.II.746.1.55.2021.JB

.

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

    z dnia 12  stycznia 2022 r.

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 741 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

 

zawiadamia się,

że dnia 12 stycznia  2022 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał, dla ENEA  Operator  Sp.z o.o., Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, decyzję Nr 2/2022, znak:WIR.II.746.1.55.2021.JB, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej SN – GPZ Czersk-Dumki   modernizacja   linii   napowietrznej   SN  15  kV   na    odcinku    Krąg -  Rosochatka z  odgałęzieniami   teren   gminy  Śliwice  obszar  szlaku  kolejowego  teren  zamknięty  PKP, na działce  ewidencyjnej  nr 77/11,  położonej w obrębie 0006 Lińsk, gmina Śliwice.

 

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego 1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349-74-94,  52 349-74-00 lub drogą elektroniczną - adres: jbochocki@bydgoszcz.uw.gov.pl, zgodnie z nowymi zasadami obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, zamieszczonymi na stronie internetowej tut. Urzędu.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia dokonania ogłoszenia poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę
i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające
to żądanie.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Urzędu Gminy Śliwice.

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.1.55.2021.JB

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa