Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor wojewódzki
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 2

Adres Urzędu:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Ks. S. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz

Główne obowiązki:
- prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji w sprawach: przedłużania wiz,  udzielania zezwoleń: na pobyt czasowy, stały, rezydenta UE, wydania kart pobytu, polskiego dokumentu podróży, polskiego dokumentu tożsamości, tymczasowego polskiego dokumentu podróży i innych,
- prowadzenie rejestracji i ewidencji w „Systemie Pobyt” i VIS danych identyfikacyjno-adresowych cudzoziemca, przyjętych wniosków, wydanych decyzji, odbioru karty pobytu i innych, przeglądanie danych dotyczących cudzoziemców oraz wprowadzanie danych w zakresie zastrzeżeń dokumentów
w Systemie Informacyjnym Schengen, a także pobieranie od cudzoziemców odcisków linii papilarnych,
- rozpatrywanie wniosków cudzoziemców o przedłużenie im pobytu w ramach ruchu bezwizowego
na terytorium RP,
- prowadzenie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na V piętrze w pokoju biurowym (budynek B, wejście
od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta
nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
n i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe
pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość przepisów Ustawy o cudzoziemcach,
- znajomość przepisów Ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin,
- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (rozdział 16),
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
- umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office,
- umiejętność redagowania pism urzędowych,
- umiejętność stosowania prawa w praktyce,
- dobra organizacja pracy,
- efektywna komunikacja, współdziałanie w grupie,
- odporność na stres, asertywność.

wymagania dodatkowe:
wykształcenie: wyższe administracyjne, prawnicze lub studia podyplomowe w zakresie administracji.
pozostałe wymagania dodatkowe:
- znajomość przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych,
- znajomość przepisów Ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys/cv
- własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem
 za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
- kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:
od dnia 6 listopada 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem:
„inspektor wojewódzki WSOC V.2 – 2 etaty”DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat  przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych  nie będzie możliwy udział w naborze.
1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda  Kujawsko-Pomorski z siedzibą
przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.
Kontakt: , telefonicznie 52 3497239 lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.
3. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW;
- nie będą udostępniane innym odbiorcom;
- będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych;
- w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego;
- nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:  
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem;
- usunięcia danych;
- przeniesienia danych;
- ograniczenie przetwarzanych danych.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania
ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.