Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WIR.II.746.1.65.2021.ML z dnia 13 stycznia 2022 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

    z dnia 13 stycznia 2022 r.

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

 

zawiadamia się,

 

że dnia 13 stycznia 2022 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie  decyzję umarzającą postępowanie w sprawie znak: WIR.II.746.1.65.2021.ML, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla zadania polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) 10844_L209_Ostromecko_001/ORx209-098712-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej
nr 209 Kowalewo Pomorskie – Bydgoszcz Wschód, na działce nr ewid. 9/1, obręb 0011 Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego
1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349-74-97 lub 52 349-74-00 lub drogą elektroniczną - adres: , zgodnie z nowymi zasadami obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, zamieszczonymi na stronie internetowej
tut. Urzędu.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
w terminie czternastu dni od dnia dokonania ogłoszenia poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę
i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające
to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna
(art. 127a § 1 i 2 K.p.a.).

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 K.p.a.).

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.1.65.2021.ML               

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa