Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o pracę: wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wojewoda Kujawsko-Pomorski
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania  Kryzysowego
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
Główne obowiązki:

Wykonywanie w ramach stosunku pracy zadań określonych w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a w szczególności:

1. współpraca z głównym dyspozytorem medycznym i jego zastępcą;
2. koordynacja współpracy dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń wymagających użycia jednostek systemu, spoza jednego rejonu operacyjnego;
3. rozstrzyganie sporów dotyczących przyjęcia osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez szpital od jednostek systemu;
4. udział w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego;
5. współpraca z KCMRM oraz innymi wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa medycznego;
6. współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Umowa o pracę (pierwsza umowa na czas określony 1 rok)
Równoważny czas pracy w systemie dwuzmianowym.
Wynagrodzenie zasadnicze: 1 etat - 4.500 zł brutto lub ½ etatu - 2.250 zł brutto
Dodatkowe składniki wynagrodzenia:
Dodatek funkcyjny 1 etat - 1000 zł brutto lub ½ etatu – 500 zł brutto
Dodatek za wysługę lat pracy do 20% wynagrodzenia zasadniczego;
inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
 

Miejsce wykonywania pracy:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
wykształcenie:
- wykształcenie wymagane dla  lekarza systemu lub;
- ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu, którzy ukończyli studia drugiego stopnia i posiadają
co najmniej  4-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku dyspozytora medycznego.


pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
-nieskazanie  prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu
- umiejętność obsługi komputera, działania pod presja czasu;
- opanowanie, odporność na stres, kultura osobista w komunikacji interpersonalnej.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-życiorys i własnoręcznie podpisany list motywacyjny;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
- kopie dokumentów potwierdzających 4-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego;
- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu;
- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Termin i miejsce składania dokumentów:


Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie
do dnia 11 grudnia 2020 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem:
wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego – WBZKDANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat  przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych  danych osobowych  nie będzie możliwy udział w naborze.


1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda  Kujawsko-Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.
Kontakt: jgerszewski@bydgoszcz.uw.gov.pl, telefonicznie 52 3497239 lub listownie:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

3. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w KPUW;
- nie będą udostępniane innym odbiorcom;
- będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych;
- w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego;
- nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem;
- usunięcia danych;
- przeniesienia danych;
- ograniczenie przetwarzanych danych.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.