Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 11.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki BFI.II.7

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor wojewódzki

w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

 

Osoba na tym stanowisku:

 • prowadzi postępowania przetargowe udzielania zamówień publicznych, w celu właściwego wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy dostaw, usług lub robót budowlanych, niezbędnych do realizacji zadań przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
 • współpracuje z komórkami merytorycznymi Urzędu w zakresie przygotowywanych przez
  te komórki zamówień, analizuje przedkładane przez nich dokumenty i prowadzi uzgodnienia niezbędne do prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia, w celu właściwego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz Centrum Obsługi Administracji Rządowej w zakresie zamówień centralnych
 • weryfikuje bądź sporządza umowy zawierane w zakresie udzielonych zamówień i prowadzi uzgodnienia zapisów z komórkami merytorycznymi, wykonawcami oraz zasięga opinii radców prawnych w celu należytego zabezpieczenia interesów Urzędu i zapewnienia zgodności
  z prawem zawieranych umów
 • przygotowuje i bierze udział w opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia dla zadań wszczynanych przez Biuro Finansowo-Inwestycyjne w celu zapewnienia właściwego przeprowadzenia procesu zamówień publicznych i zaopatrzenia Urzędu w zamawiane dostawy, usługi i roboty budowlane
 • uczestniczy w pracach komisji przetargowych w postępowaniach prowadzonych przez innych pracowników Oddziału Zamówień Publicznych i Inwestycji w celu właściwego przygotowania
  i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych, zrealizowanych
  w danym roku kalendarzowym przez K-PUW w celu przekazania go zgodnie z obowiązującymi przepisami Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin
na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym (budynek A, wejście
od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, toaleta dostosowana
do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wyksztalcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:

 •  2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych lub finansów publicznych

 • znajomość przepisów ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, o służbie cywilnej, Kodeks postepowania administracyjnego, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, myślenie analityczne, asertywność, odporność na stres
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

d o d a t k o w e

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • myślenie kreatywne, efektywna komunikacja, współdziałanie w grupie

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV/życiorys
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj)
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody
  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (długość i rodzaj)

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesłać listownie lub składać osobiście w terminie:

 

od dnia 11 stycznia 2022 r. do dnia 21 stycznia 2022 r.

na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kancelaria ogólna, pokój 4

ul. Ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem:

inspektor wojewódzki BFI.II.7

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą
  przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko
-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń
- opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o ich terminie.