Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 10 stycznia 2022 r. WIR.I.7840.9.9.2021.AP (D)

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 10 stycznia 2022 r.

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 12 w związku z art. 19a ust. 1, art. 19b ust. 1, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 j.t.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 10 stycznia 2022 r. na rzecz inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, reprezentowanego przez pana Łukasza Dardas - pełnomocnika, decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu wykonania odwiertów geologicznych oraz poprzez które, zaplanowano dojazd do miejsc wykonywania planowanych badań geologicznych dla planowanej inwestycji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP8,4 MPa w ramach zadania
pn.: „Przebudowa gazociągu w/c na odcinku Gruczno – Świecie”, które stanowi część inwestycji pn.: „Świecie – Bydgoszcz Łęgnowo Janikowo – Kruszwica wraz
z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Wykaz nieruchomości objętych przedmiotową decyzją:

Lp.

Gmina

Obręb

Numer działki

Numer KW

1

2

3

4

5

Powiat świecki

1.

Świecie

Dworzysko

51/16

BY1S/00013769/5

2.

Świecie

Wielki Konopat

382/2

BY1S/00058978/0

3.

Świecie

Wielki Konopat

217/1

KW 45815

(SR w Świeciu)

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji wg zasad określonych
na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa, bądź uzyskać informację mailowo
(e-mail: aposadzinski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 76 70, w godz. 10:00 – 14:00.

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędzie gminy właściwej ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu gminy oraz urzędu wojewódzkiego, a także
w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Rozwoju i Technologii za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

WIR.I.7840.9.9.2021.AP (D)