Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 4 stycznia 2022 r. WIR.V.7820.19.2020.KS

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 4 stycznia 2022 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 w związku z ust. 7 oraz z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 36a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),

zawiadamiam,

 

że dnia 29 grudnia 2021 r. została wydana decyzja o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 11/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (znak: WIR.V.7820.67.2016.AW)
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego
i wielkopolskiego z podziałem na 3 części: Część 2 Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5
na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości
ok. 22,4 km”, którą w części uchylono i orzeczono decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 25 października 2017 r., znak: DLI.3.6621.49.2017.KS.6, w związku z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego (w ustalonych liniach rozgraniczających drogi oraz
w liniach terenu objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych), której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113a, XI piętro, tel. 52 349-74-03), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 10.00 – 15.00 wyłącznie
po uzgodnieniu terminu.
Treść decyzji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakładce Ogłoszenia /Obwieszczenia (https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/7/strona-glowna-bip.html) od dnia 5 stycznia 2022 r.

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie
z art. 11f ust. 3 w związku z ust. 7 specustawy drogowej, w związku z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Bydgoszczy, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, a także w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.

WIR.V.7820.19.2020.KS

PDFDecyzja (349,61KB)
 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa