Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o pracę: kierownik oddziału do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki  
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
kierownik oddziału
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoW miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres Urzędu

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

Główne obowiązki:

 • opracowanie szczegółowego sposobu funkcjonowania dyspozytorni medycznej, z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania oraz organizacji pracy dyspozytorów medycznych,
 • opracowanie planu postępowania w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej przyjmowanie i obsługę powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeń alarmowych,
 • przygotowanie, weryfikacja i aktualizacja wykazów i opracowań niezbędnych podczas realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych,
 • nadzór nad pracą dyspozytorów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przeprowadzania rozmów, decyzji podejmowanych w zakresie dysponowania oraz odmów zadysponowania zespołów ratownictwa medycznego, obsługi zdarzeń, w tym zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych,
 • dokonywanie oceny sposobu realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych na podstawie formularza oceny pracy dyspozytora medycznego, uwzględniającego kryteria oceny pracy dyspozytora medycznego.


Warunki pracy:
Umowa o pracę obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku (pierwsza umowa na czas określony 1 rok).


Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

wykształcenie: studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i posiadanie kwalifikacji wymaganych dla pielęgniarki systemu lub co najmniej tytuł zawodowy licencjata wymagany dla ratownika medycznego,


pozostałe wymagania niezbędne:

 • 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość przepisów Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia ws organizacji dyspozytorni medycznej,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia ws Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia ws ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office,
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • myślenie kreatywne, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, efektywna komunikacja.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/cv,
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających 5-letnie wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe
 • w zakresie realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego,
 • własnoręcznie podpisane  oświadczenie kandydatki/ kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


Inne dokumenty i oświadczenia:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:
od dnia 27 listopada 2020 roku do dnia 7 grudnia 2020 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem:
„kierownik oddziału - WBZK VIII.1 - 1 etat”


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych  nie będzie możliwy udział w naborze.

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: jgerszewski@bydgoszcz.uw.gov.pl, telefonicznie 52-3497239 lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

3. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW;

 • nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych;
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.


4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem;
 • usunięcia danych;
 • przeniesienia danych;
 • ograniczenie przetwarzanych danych.


Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.