Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.13.2021.KS

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2021 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), dalej specustawa drogowa oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), dalej kpa, zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na terenie miasta Kruszwica”.

 

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

 • przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
 • w nawiasach podano numery działek po podziale,
 • w nawiasach pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych
  dla realizacji inwestycji.

Powiat inowrocławski, jednostka ewidencyjna 040706_4 Kruszwica-M

 1. Numery działek objętych inwestycją:

Obręb 0005: 60 (60/1, 60/2), 59/2 (59/3, 59/4), 163 (163/1, 163/2), 52 (52/1, 52/2), 76 (76/1, 76/2), 78 (78/1, 78/2), 71 (71/1, 71/2, 71/3), 72 (72/1, 72/2), 70/1 (70/12, 70/13), 151/1 (151/3, 151/4), 151/2 (151/5, 151/6), 150 (150/1, 150/2, 150/3), 149/8 (149/12, 149/13), 149/11 (149/14, 149/15), 106/145 (106/160, 106/161, 106/162), 107 (107/1, 107/2), 108 (108/1, 108/2);

Obręb 0006: 33/2 (33/5, 33/6, 33/7), 151/5 (151/6, 151/7), 145 (145/1, 145/2), 31 (31/1, 31/2, 31/3), 30/1 (30/5, 30/6), 30/4 (30/7, 30/8), 29/2 (29/3, 29/4), 144 (144/1, 144/2), 9/2 (9/3, 9/4), 8 (8/1, 8/2), 158/2 (158/3, 158/4), 127, 155, 154;

 1. Numery działek, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości
  dla realizacji inwestycji:

Obręb 0005: 60 (60/1, 60/2), 59/2 (59/3, 59/4), 163 (163/1, 163/2), 52 (52/1, 52/2), 76 (76/1, 76/2), 78 (78/1, 78/2), 71 (71/1, 71/2, 71/3), 149/1, 151/2 (151/5, 151/6), 149/11 (149/14, 149/15), 106/145 (106/160, 106/161, 106/162), 319/5, 319/8;

Obręb 0006: 33/2 (33/5, 33/6, 33/7), 151/5 (151/6, 151/7), 145 (145/1, 145/2), 31 (31/1, 31/2, 31/3), 32, 30/1 (30/5, 30/6), 30/4 (30/7, 30/8), 29/1, 29/2 (29/3, 29/4), 28, 27/8, 144 (144/1, 144/2), 9/2 (9/3, 9/4), 8 (8/1, 8/2), 1/5, 158/2 (158/3, 158/4).

 1. Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie
  o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

obręb 0006: 19, 157/1, 158/1, 143.

 

Jednocześnie informuję, że:

 • zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 specustawy drogowej z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,
 • z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113a na XI piętrze (tel. 52 349 74 03) w dniach pracy Urzędu, w godz. 10.00-15.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi
  lub zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także
  w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów,
 • zgodnie z art. 49 kpa niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,
 • niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 kpa.

 

Znak sprawy: WIR.V.7820.13.2021.KS

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa