Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenia o naborze z dnia 9 grudnia 2021r na stanowisko: osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców – ofiar przestępstw w Biurze Finansowo – Inwestycyjnym (2 etaty)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców – ofiar przestępstw

w Biurze Finansowo - Inwestycyjnym

w ramach projektu pt. „Inicjatywa na rzecz cudzoziemców potencjalnych ofiar przestępstw i prewencji transgranicznej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

 

                                                     

 Bezgraniczne Bezpieczeństwo

 

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 2

 

Adres Urzędu:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

 

Główne obowiązki:

 • obsługa rozmów przychodzących (w języku polskim, rosyjskim lub ukraińskim), poprzez udzielanie informacji w przedmiocie postępowania w przypadku gdy cudzoziemiec stanie się ofiarą przestępstwa,
  w szczególności o trybach ścigania oraz dochodzenia roszczeń wynikających z czynów przestępnych
  jak również o poza prawnych kanałach pomocy ofiarom (pomoc medyczna, psychologiczna);
 • obsługa rozmów przychodzących, poprzez udzielanie informacji w zakresie legalizacji zatrudnienia oraz pobytu cudzoziemców na terytorium RP w języku polskim, rosyjskim lub ukraińskim;
 • obsługa numeru telefonu dedykowanego zapewnieniu wsparcia merytorycznego i językowego
  dla funkcjonariuszy wykonujących czynności z udziałem cudzoziemców – ofiar przestępstw
  oraz w stosunku do nich.

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – 8 godzin dziennie, zmianowy system pracy w godzinach 06.00 – 14.00 i 14.00 – 22.00.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.
W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 1 rok doświadczenia zawodowego
 • biegła znajomość języka rosyjskiego lub języka ukraińskiego
 • biegła znajomość języka polskiego
 • znajomość zagadnień związanych z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP
  zawartych w:
 • ustawie o cudzoziemcach;
 • ustawie o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, uczciwość, komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • dobra dykcja, punktualność, systematyczność, odporność na stres

d o d a t k o w e

 • znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym
 • doświadczenie w pracy związanej z obsługą klienta
 • znajomość zagadnień z Kodeksu karnego, Kodeksu pracy

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (długość)
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • w przypadku cudzoziemca - dokument potwierdzający legalny pobyt na terytorium RP
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem
  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego w stopniu średniozaawansowanym np. certyfikat, zaświadczenie
 • w przypadku cudzoziemca - certyfikat/zaświadczenie lub oświadczenie o stopniu znajomości języka polskiego

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenie zawodowego (rodzaj)
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:


od dnia 9 grudnia 2021 roku do dnia 20 grudnia 2021 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem:
,,osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców – ofiar przestępstw BFI – 2 etaty’’

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3
  w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW
w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym następuje zatrudnienie, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.