Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 2 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.58.2021.EP

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 2 grudnia 2021 r.

            Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), zwanej dalej „u.p.z.p.” i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”

 

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Inwestora – Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej na  przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku
nr 143 do zamontowania urządzenia do badań nieniszczących wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń , na nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 1/146, w obrębie 0136 Miasto Bydgoszcz, przy ul. Theodora Wulffa 18 w Bydgoszczy.

Przedmiotowa nieruchomość została ustalona w decyzją Ministra Gospodarki 
Nr 21/TZ/08 z dnia 11 października 2008 r., znak: DSO-I-4134/3-3-ML/08 jako teren zamknięty i stanowi w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 u.p.z.p. teren zamknięty.

Stosownie do art. 10 § 1 w związku z art. 73 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

-   telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400, 52 34 97 496;

-   drogą elektroniczną na adres: ,

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.1.58.2021.EP