Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 2 grudnia 2021r na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu WFB.I.4

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

główny specjalista

w Wydziale Finansów i Budżetu

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

 

Osoba na tym stanowisku:

 • prowadzi całokształt spraw finansowych związanych z realizacją zapisów orzeczeń sądowych wraz ze szczegółową ewidencją tych spraw w celu zadośćuczynienia za szkody wyrządzone osobom fizycznym i prawnym przez Skarb Państwa
 • opracowuje projekt budżetu Wojewody, plan finansowy w zakresie dochodów i wydatków
  w układzie tradycyjnym i zadaniowym w ramach przypisanych działów klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostek budżetowych oraz zabezpieczenia finansowego realizacji przez JST określonych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i zadań realizowanych na podstawie porozumień
 • przygotowuje wnioski do Ministerstwa Finansów o zwiększenie budżetu Wojewody z rezerw celowych i rezerwy ogólnej oraz wnioski dot. przeniesień między wydatkami bieżącymi
  i inwestycyjnymi w celu zwiększenia budżetu Wojewody oraz dokonania zmian w budżecie
 • prowadzi ewidencję decyzji finansowych Ministra Finansów
 • prowadzi ewidencję zmian w planach dotacji jednostek samorządu terytorialnego
  w przypisanych działach klasyfikacji budżetowej w celu niedopuszczenia do uruchamiania środków budżetowych na poszczególne JST powyżej przyznanego planu
 • zawiadamia kierowników jednostek budżetowych, wydziały Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz jednostki samorządu terytorialnego o decyzjach Ministra Finansów w celu poinformowania o przyznanych dodatkowo środkach z rezerw budżetu państwa
 • sprawdza: sprawozdania w zakresie planów dochodów i wydatków dla potrzeb sprawozdawczości w celu wykluczenia błędów w planie, wnioski oraz decyzje wewnętrzne kierowników jednostek budżetowych dot. zmian planów finansowych w przypisanych działach w celu sprawdzenia ich zgodności z przepisami ustawyo finansach publicznych
 • prowadzi całokształt spraw związanych z obsługą Funduszy w przypisanym zakresie

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin
na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście
od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, toaleta jest dostosowana
do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustaw: o kontroli w administracji rządowej, o finansach publicznych,
  o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, efektywna komunikacja, myślenie analityczne, asertywność, odporność na stres

d o d a t k o w e

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV/życiorys
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody
  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów, którzyzamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/ kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać listownie lub składać osobiście w terminie:

 

od dnia 2 grudnia 2021 r. do dnia 13 grudnia 2021 r.

na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kancelaria ogólna, pokój 4

ul. Ks. S. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz

z dopiskiem:

główny specjalista WFB I.4

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych  nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą
  przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.