Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 1 grudnia 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Wojewody (BW.II.2)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor wojewódzki
w Biurze Wojewody

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres Urzędu:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

 

Osoba na tym stanowisku:

 • organizuje konferencje prasowe, współpracuje z rzecznikiem prasowym wojewody w celu zapewnienia przez oddział informacji i analiz prawidłowej obsługi informacyjno-prasowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz realizacji polityki rządu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • przygotowuje bieżące komunikaty (w tym multimedialne z wykorzystaniem oprogramowania służącego do montażu materiałów video) dla mediów, opracowuje odpowiedzi na pytania dziennikarzy oraz analizy; współpracuje z wydziałami urzędu, administracją zespoloną, instytucjami z regionu, JST i administracją centralną w celu zapewnienia prawidłowej realizacji polityki informacyjnej rządu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • redaguje i aktualizuje stronę internetową urzędu oraz media społecznościowe (profil K-PUW, Wojewody); w tym celu współpracuje z wydziałami urzędu, administracją zespoloną, instytucjami z regionu,
  JST i administracją centralną w celu zapewnienia prawidłowej realizacji polityki informacyjnej rządu
  na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • monitoruje prasę, portale internetowe oraz audycje radiowe, telewizyjne i portale społecznościowe,
  na podstawie których przygotowuje informacje dla Wojewody i kierownictwa urzędu
 • przygotowuje zlecone materiały na potrzeby wydawnictw promocyjnych, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji polityki informacyjnej rządu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

 

Warunki pracy:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na 1 piętrze w pokoju biurowym (budynek A, ul. Jagiellońska 3).
Wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska
to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony
lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się
po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej, o dostępie do informacji publicznej, Prawo prasowe, Kodeks postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  o ochronie danych osobowych,  o ochronie informacji niejawnych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych w tym pakietu MS Office
 • dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, efektywna komunikacja, myślenie analityczne, myślenie kreatywne, współdziałanie w grupie, odporność na stres.

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe dziennikarskie
 • 1 rok doświadczenia w pracy w mediach
 • znajomość jednego języka obcego z oficjalnych języków Unii Europejskiej na poziomie B1

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem
  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (długość i rodzaj)
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka obcego

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:

 

od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 13 grudnia 2021 r.

na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój  nr 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem:
„inspektor wojewódzki BW.II.2”

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat

przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3
  w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń - opublikowanych
na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o ich terminie.