Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: portier w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

portier

w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

 

Główne obowiązki:

 • pełnienie obowiązków zgodnie z ustaloną odrębnie opracowaną dokumentacją określającą zadania
  i obowiązki związane zdozorem oraz ochroną osób i mienia w obiektach Urzędu.
 • realizacji zadań określonych w „Planie ochrony informacji niejawnych w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego”
 • wydawanie kluczy zgodnie z wykazem osób uprawnionych do ich pobierania za potwierdzeniem odbioru w książce wydanych kluczy oraz innych pomieszczeń
 • udzielanie interesantom informacji związanych z potrzebą załatwiania przez nich spraw;
 • śledzenie za pomocą systemu monitorującego wnętrza i otoczenia budynku Urzędu, w razie potrzeby, zgodnie z właściwą procedurą powiadomić służby miejskie;
 • sprawdzanie po godzinach pracy Urzędu zamknięcie pomieszczeń, wygaszenie świateł, zamknięcie okien, drwi wejściowych do Urzędu oraz bram wjazdowych;
 • po zakończeniu pracy Urzędu sprawdzić czy aktywowane są strefy nadzorowane przez systemy;
  w przypadku stwierdzenia, że strefa nie została aktywowana powiadomić o zaistniałej sytuacji właściwe osoby zgodnie z zatwierdzoną procedura, a fakt odnotować w książce dyżurów;
 • sprawdzanie zgodnie z wykazem stan plomb na pomieszczeniach podlegających oplombowaniu,
  w przypadku stwierdzenia niedopełnienia tej czynności postąpić jak w punkcie 8;
 • dokonywanie obchodów wewnątrz i na zewnątrz budynku;
 • kontrolowanie, czy osoby przebywające w pomieszczeniach biurowych po godzinach pracy posiadają właściwą zgodę odpowiedniego przełożonego na wykonywanie pracy po godzinach pracy Urzędu
 • prowadzenie książki dyżuru odnotowując w niej zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo Urzędu przez cały czas pełnienia służby
 • w okresie zimowym w czasie opadów śniegu odśnieżanie schodów wejściowych oraz posypywanie ich środkiem antypoślizgowym

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

czynności służbowe realizowane są głównie w pomieszczeniach portierni Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zlokalizowanych w budynku „A” przy ul. Jagiellońskiej 3 oraz w budynku „B” przy ul. Konarskiego 1; obsługa urządzeń biurowych; nietypowe godziny pracy – w tym dyżury, również w porze nocnej

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Podstawowe wyposażenie stanowiska to meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba KPUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony
lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: podstawowe
 • znajomość ustawy o ochronie osób i mienia
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odporność na stres

d o d a t k o w e

 • wykształcenie: średnie

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv / życiorys
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem
  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:

 

od 30 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.


na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój  nr 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem:
„portier ZBII”

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą
  przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko
-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń
- opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli w Urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym następuje zatrudnienie, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o ich terminie.