Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WSPN.I.4

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor wojewódzki
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres Urzędu:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

ul. ks. S. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

 

Osoba na tym stanowisku:

 • rozpatruje wnioski dotyczące: stwierdzenia czy nieruchomości rolne zostały przejęte na własność Państwaz naruszeniem prawa, wznowienia postępowania w sprawach zakończonych decyzją ostateczną, stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu nieruchomości, nieprawidłowości przejęcia nieruchomości, w trybie przepisów dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości
 • przygotowuje projekty decyzji Wojewody w sprawie nieodpłatnego nabycia przez gminę oraz przez Skarb Państwa nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnota gruntowa
 • rozpatruje odwołania od decyzji administracyjnych, wydawanych przez starostów dotyczących ustalenia: nieruchomości stanowiących mienie gromadzkie i wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie w celu stwierdzenia prawidłowości decyzji wydawanych przez starostów
 • wykonuje zadania z zakresu przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, bada stan dokumentów oraz przygotowuje decyzje administracyjne i postanowienia w tym zakresie w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości
 • przygotowuje dokumenty, przeprowadza oględziny nieruchomości w terenie oraz prowadzi rozprawy administracyjne w celu ustalenia stanu faktycznego nieruchomości oraz uzgodnienia interesów stron
 • przygotowuje dokumenty, redaguje zarządzenia oraz uczestniczy w posiedzeniach komisji inwentaryzacyjnych w celu przejęcia mienia Skarbu Państwa przez gminy
 • występuje do sądów, wydziałów ksiąg wieczystych o uzyskanie informacji w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości

 

Warunki pracy:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją, występuje praca w terenie podczas oględzin nieruchomości

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na IX piętrze w pokoju biurowym (budynek B, wejście
od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska
to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się
po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 1 rok doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o gospodarce nieruchomościami, Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, o służbie cywilnej
 • znajomość przepisów: dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej oraz dekretu
  z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, odporność na stres, myślenie analityczne, asertywność

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe na kierunku prawo lub administracja
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki nieruchomościami,
 • znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem
  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (długość i rodzaj)

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:

 

od dnia 30 listopada 2021 r. do dnia 10 grudnia 2021 r.

na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój  nr 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem:
„inspektor wojewódzki WSPN.I.4”

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą
  przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów
oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

 

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

 

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o ich terminie.