Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja pracowników w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Informacje o wynikach naborów w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1111, z późn. zm.),
 2. PDFZarządzenie Nr1/2019 Dyrektora Generalnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. (3,56MB)
   

Kto załatwia sprawę:

Biuro Kadrowo-Organizacyjne, Oddział Kadr,
85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, parter),
tel. 52  34 97 584.

Dokumenty można składać osobiście w kancelarii ogólnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz (budynek B, parter, pokój 4). W przypadku wysłania dokumentów listownie, terminem wiążącym jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, jeżeli w ogłoszeniu nie jest zaznaczone inaczej.

Jakie dokumenty należy złożyć:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (curriculum vitae),
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. DOCoświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (24,00KB),
 5. DOCoświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (24,50KB),
 6. DOCoświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (24,50KB),
 7. DOCoświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (24,50KB),
 8. inne oświadczenia lub kopie dokumentów, jeżeli zostały określone w ogłoszeniach o naborach na stanowiska pracy, a dla kandydatek/kandydatów, które/którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Opłaty:

opłat nie pobiera się.

Czy i gdzie można się odwołać:

przysługuje odwołanie do sądu pracy.

Ponadto warto wiedzieć:

 1. Ogłoszenia o naborze w służbie cywilnej zamieszcza się:
  1. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
  2. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
  3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A, parter),
 2. Oferty pracy powinny zawierać komplet wymaganych dokumentów, zgodnych z treścią ogłoszenia. Na osobie składającej aplikację spoczywa obowiązek przedłożenia oferty pracy w sposób jednoznacznie wskazujący na spełnienie wyszczególnionych w ogłoszeniu wymagań.

Brak podpisu na liście motywacyjnym lub na którymkolwiek oświadczeniu uniemożliwia rozpatrzenie aplikacji.

Z uwagi na częste błędy w oświadczeniach dołączanych do ofert pracy zaleca się skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy ubieganiu się o zatrudnienie.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty aplikacyjne powinny w sposób jednoznaczny wykazać długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego/stażu pracy rozumianego zgodnie z niżej wyszczególnionymi definicjami:

STAŻ PRACY - jest to okres pozostawania w stosunku pracy, bez względu na jego podstawę. Może to być staż ogólny, łączny, u wszystkich pracodawców, lub sektorowy, np. w jednostkach sektora finansów publicznych.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE - jest to doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia działalności gospodarczej, wolontariatu, stażu, praktyki, aplikacji, przygotowania zawodowego i przyuczenia do pracy dorosłych.
Poprzez zatrudnienie rozumie się pozostawanie w stosunku pracy.
Inna praca zarobkowa to pozostawanie w niepracowniczych stosunkach prawnych, w tym wykonywanie pracy lub usług na podstawie umów cywilnoprawnych, lub okres członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni usług rolniczych.
Działalność gospodarcza to prowadzenie, na własny rachunek, działalności opisanej w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.).
Wolontariat to wykonywanie świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239).
Staż to okres wykonywania czynności na zasadach określonych w art. 53 ust. 1-8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.).
Przygotowanie zawodowe dorosłych w formach ustalonych w art. 53a ust. 2 przywołanej wyżej ustawy.

WYMAGANE KOPIE DOKUMENTÓW
potwierdzające doświadczenie zawodowe lub staż pracy

Zatrudnienie

 1. kopie świadectw pracy na zakończone okresy zatrudnienia
 2. kopie zaświadczeń o trwających stosunkach pracy
 3. kopie referencji podpisane przez osobę wystawiającą (z imienia i nazwiska), ze wskazaniem pełnionej funkcji lub zajmowanego stanowiska – należy wskazać okres, który one obejmują
   

Niepracownicze stosunki prawne

 1. kopie zaświadczeń wydane przez dającego zlecenie, potwierdzające czas trwania umowy i charakter wykonywanych zadań (czynności); dotyczy to w szczególności umów długoterminowych, z klauzulą dopuszczającą ich wypowiedzenie
 2. kopie referencji podpisane przez osobę wystawiającą (z imienia i nazwiska), ze wskazaniem pełnionej funkcji lub zajmowanego stanowiska – należy wskazać okres, który one obejmują i określić charakter czynności ocenianych w referencjach

Prowadzenie działalności gospodarczej

 1. kopia zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i dokumenty ilustrujące faktyczne jej prowadzenie, np. zlecenia przyjęte do realizacji (umowy), potwierdzenie zapłaty składek ZUS, podatków, referencje
   

Aplikacja

 1. kopia zaświadczenia o ukończeniu aplikacji w zawodach, dla których przepisy wymagają jej odbycia np. adwokacka, radcowska, notarialna, komornicza

Wolontariat

 1. kopia zaświadczenia o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, wydane przez korzystającego, o którym mowa w art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaświadczenie powinno określać zakres i czas wykonywania świadczeń
 2. pisemna kopia opinii o wykonaniu świadczeń, o której mowa w art. 44 ust. 3 ww. ustawy, wskazująca na charakter i czas wykonywania świadczeń

Praktyka

 1. kopia zaświadczenia o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki, wydane przez podmiot przyjmujący na praktykę, stosownie do art. 7 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052)

Staż

 1. kopia zaświadczenia o odbyciu stażu, wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy

Przygotowanie zawodowe dorosłych

 1. kopia zaświadczenia o ukończeniu przygotowania (przyuczenia) zawodowego dorosłych, wydane zgodnie z art. 53m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prac

Potwierdzanie doświadczenia w obszarach

 1. kopie zakresów czynności
 2. kopie opinii
 3. kopie referencji
 4. kopie opisów stanowisk pracy

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

To zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji zadań zawodowych. Kwalifikacje są potwierdzane poprzez dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, stwarzające domniemanie, że legitymujący się nimi człowiek ma odpowiednie kompetencje. Kwalifikacje można uzyskać w ramach systemu szkolnego oraz w ramach systemu kursowego i praktyki. Na osobie składającej aplikację spoczywa obowiązek przedłożenia kopii dokumentu, który w sposób niebudzący wątpliwości będzie potwierdzał posiadanie wymaganego wykształcenia.

Oferty składane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data nadania w polskiej placówce pocztowej)

 1. Wszystkie kandydatki/wszyscy kandydaci spełniające/spełniający formalne wymagania zostaną poinformowane/poinformowani telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Natomiast osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym fakcie informowane.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest przez komisję z zastosowaniem różnych technik weryfikacji wiedzy i umiejętności. Postępowanie to ma na celu wyłonienie najlepszych kandydatek/kandydatów do zatrudnienia.
 3. Informacja o wyniku naboru stanowi informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Ww. informację upowszechnia się:
  1. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
  2. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A, parter)
 4. Po upowszechnieniu informacji o wyniku naboru - oferty mogą być odebrane w pokoju 31 (budynek A, parter). W przypadku wyłonienia kandydatek/kandydatów w naborze, oferty pracy niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy. Natomiast w przypadku nierozstrzygnięcia naboru z jakiejkolwiek przyczyny, oferty pracy niszczone są po upływie 1 miesiąca od dnia publikacji informacji o wyniku naboru.