Wydawanie zaświadczenia o wpisie do rejestru, o zmianie wpisu w rejestrze i decyzji o wykreśleniu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego

Karty podstawowe

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2014 r., poz. 325 z późn.zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r., poz. 594 z późn.zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz.739).

Kto załatwia sprawę:

Oddział Rejestru i Nadzoru w Ochronie Zdrowia Wydziału Zdrowia – Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz,
Tel: (52) 349-74-40 do 45
Faks: (52) 349-74-45

Jak załatwić sprawę:

WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Jeżeli wniosek w postaci elektronicznej będzie podpisywany przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania podmiotu leczniczego, przed złożeniem wniosku należy przesłać do organu rejestrowego oryginał upoważnienia do składania w imieniu podmiotu leczniczego wniosku w postaci elektronicznej lub załączyć upoważnienie do wniosku złożonego w formie elektronicznej.

Wniosek należy złożyć poprzez aplikację elektroniczną, dostępną na stronie internetowej: rpwdl.csioz.gov.pl.

Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty rejestrowej.

ZMIANA WPISU DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Jeżeli wniosek w postaci elektronicznej będzie podpisywany przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania podmiotu leczniczego, przed złożeniem wniosku należy przesłać do organu rejestrowego oryginał upoważnienia do składania w imieniu podmiotu leczniczego wniosku w postaci elektronicznej lub załączyć upoważnienie do wniosku złożonego w formie elektronicznej.

Wniosek należy złożyć poprzez aplikację elektroniczną, dostępną na stronie internetowej: rpwdl.csioz.gov.pl.

Do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze należy dołączyć dokumenty (forma skanu):

 1. Certyfikaty w zakresie jakości udzielanych świadczeń (w zakresie zgłaszanych zmian),
 2. Potwierdzenie dokonania opłaty rejestrowej.

WYKREŚLENIE Z REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ:

Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Jeżeli wniosek w postaci elektronicznej będzie podpisywany przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania podmiotu leczniczego, przed złożeniem wniosku należy przesłać do organu rejestrowego oryginał upoważnienia do składania w imieniu podmiotu leczniczego wniosku w postaci elektronicznej lub załączyć upoważnienie do wniosku złożonego w formie elektronicznej.

Wniosek należy złożyć poprzez aplikację elektroniczną, dostępną na stronie internetowej: rpwdl.csioz.gov.pl, w szczególności trzeba w nim wskazać miejsce i adres przechowywania dokumentacji medycznej.

Do wniosku o wykreślenie z rejestru należy dołączyć dokumenty (forma skanu):

 1. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej od decyzji administracyjnej.

INNE SPRAWY

 1. Zgodnie z art. 103 ustawy o działalności leczniczej działalność można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru, z zastrzeżeniem art. 104.
 2. Przepisy ustawy stanowią, że podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać następujące wymagania:
  1. pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych; wymagania te dotyczą w szczególności warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych,
  2. podmiot będzie stosował wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 211). Minister właściwy do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakres informacji o tych wyrobach, mając na uwadze potrzebę zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych w zakresie diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia przebiegu chorób oraz kompensowania skutków obrażeń lub upośledzeń.
  3. świadczenia zdrowotne będą udzielane wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne, określone w odrębnych przepisach,
  4. podmiot zawrze najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Art. 107 ustawy o działalności leczniczej, stanowi, że podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłosić organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

UWAGA!
W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa wyżej, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej organ prowadzący rejestr jest obowiązany uwzględniać rodzaj i wagę stwierdzonych naruszeń. Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
Organ rejestrowy dokonuje wpisu lub zmian wpisu do rejestru na podstawie wniosku złożonego przez stronę wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu. Wykreślenie z rejestru następuje na wniosek złożony przez podmiot. Decyzję o wykreśleniu z rejestru organ rejestrowy może podjąć z urzędu, tylko i wyłącznie na zasadach określonych w ustawie.
Wnioski o których mowa wyżej oraz załączone do nich dokumenty są składane w formie pisemnej.

Opłaty:

Wniosek o wpis do rejestru, zmianę wpisu w rejestrze, winien być opłacony zgodnie z zapisami art. 105 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

1. Opłata za wpis, zmianę wpisu w rejestrze

Wysokość stawki opłaty określa art. 105 ww. ustawy:

 1. wpis do rejestru w przypadku podmiotu leczniczego podlega opłacie wynoszącej 10 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego;
 2. zmiana wpisu w rejestrze w przypadku podmiotu leczniczego podlega opłacie wynoszącej 5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego

W związku z powyższym oraz treścią obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2017 r. (MP 2018, poz. 97), Wydział Zdrowia informuje, że stawki opłaty rejestrowej w roku kalendarzowym 2017 r. wynoszą:

 1. Dokonanie wpisu do rejestru – 453 zł.
 2. Dokonanie zmiany wpisu w rejestrze – 226,50 zł.

Opłatę, stanowiącą dochód budżetu państwa, uiszcza się przelewem na konto:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Nr konta: 56 101010780000422231000000
NBP O/O Bydgoszcz
(prosimy określić szczegółowo w dowodzie wpłaty przedmiot, od którego dokonuje się opłaty)

 

 1. Opłata za wykreślenie z rejestru i odpis księgi rejestrowej podmiotu leczniczego
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn.zm.) określa w załączniku nr 1, pod poz. 53 i poz. 21 następujące kwoty opłaty skarbowej:
  1. 10 zł - wydanie decyzji administracyjnej o wykreśleniu z rejestru
  2. 17 zł - od wydania zaświadczenia, odpisu z rejestru podmiotów leczniczych

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłaty skarbowej dokonuje się na konto:

Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat:
Nr konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

(prosimy określić szczegółowo w dowodzie wpłaty przedmiot, od którego dokonuje się
zapłaty opłaty skarbowej
i dołączyć dowód zapłaty do wniosku)

Co warto wiedzieć:

 1. Zgodnie z art. 103 ustawy o działalności lecznicze działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 2. Art. 107 ustawy o działalności leczniczej stanowi, że podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłosić organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
 3. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa wyżej, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej organ prowadzący rejestr jest obowiązany uwzględniać rodzaj i wagę stwierdzonych naruszeń. Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
 4. Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku:
  1. złożenia oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym dot. kompletności i zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz znajomości i spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określonych w ustawie o działalności leczniczej;
  2. wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;
  3. rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem;
  4. niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w ustalonym terminie;
  5. złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru;
  6. bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności.