Opiniowanie celowości inwestycji w ochronie zdrowia

Karty podstawowe

Informacje ogólne

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1355) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące wydawania opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Opinia o celowości wymagana jest dla inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego:

 1. podmiotu leczniczego, który ma wykonywać działalność leczniczą w zakresie leczenia szpitalnego, lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, lub innej inwestycji w tym zakresie o wartości przekraczającej 3 miliony złotych w okresie 2 lat, realizowanej przez podmiot wnioskujący,
 2. podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który ma wykonywać działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lub innej inwestycji w tym zakresie o wartości przekraczającej 2 miliony złotych w okresie 2 lat, realizowanej przez podmiot wnioskujący,
 3. podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który ma wykonywać działalność leczniczą w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub podstawowej opieki zdrowotnej, lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub podstawowej opieki zdrowotnej, lub innej inwestycji w tym zakresie, na które podmiot wnioskujący zamierza uzyskać dofinansowanie ze środków europejskich.

Organem wydającym opinię o celowości inwestycji realizowanej na terenie województwa jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Minister Zdrowia w odniesieniu do podmiotów leczniczych utworzonych lub prowadzonych przez uczelnię medyczną.

Wymagane dokumenty

Opinię wydaje się na wniosek podmiotu wykonującego lub zamierzającego wykonywać działalność leczniczą. Wniosek o wydanie opinii składa się w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wniosek generowany jest za pomocą systemu IOWISZ wraz z formularzem Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

Dostęp do systemu poprzez adres: www.iowisz.ezdrowie.gov.pl

Wniosek o wydanie opinii powinien zawierać:

 1. oznaczenie organu wydającego opinię;
 2. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS w przypadku osób prawnych albo numer REGON lub NIP w przypadku osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 3. oznaczenie siedziby albo adresu zamieszkania, albo adresu podmiotu wnioskującego
 4. wskazanie typu inwestycji: utworzenie nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji;
 5. opis inwestycji zawierający:
  1. zakres rzeczowy inwestycji,
  2. uzasadnienie celowości inwestycji,
  3. okres realizacji inwestycji,
  4. wskazanie miejsca realizacji inwestycji,
  5. źródła finansowania inwestycji oraz rodzaje poniesionych lub planowanych kosztów, o których mowa w art. 95d ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadku inwestycji budowlanej – również jej szacunkową wartość w podziale na grupy kosztów,
  6. inne informacje dotyczące inwestycji
 6. wypełniony formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia i jego numer wygenerowany za pośrednictwem systemu IOWISZ nie wcześniej niż w terminie miesiąca przed dniem złożenia wniosku;
 7. wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji, jeżeli dotyczy;
 8. oświadczenie o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, które zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 9. datę sporządzenia wniosku;
 10. podpis osoby upoważnionej do złożenia wniosku.

Minimalna liczba punktów w systemie IOWISZ wymagana do uzyskania pozytywnej opinii o celowości inwestycji wynosi 6200.

Do wniosku dołącza się oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby podpisującej wniosek do działania w imieniu podmiotu wnioskującego oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.

Opłata

Złożenie wniosku o wydanie opinii podlega opłacie w wysokości 4000 zł, która stanowi dochód budżetu państwa. Może być uiszczona w formie przelewu na konto:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
nr konta: 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000
NBP O/O Bydgoszcz
tytułem wpłaty: za wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji

Termin załatwienia sprawy

Opinię o celowości inwestycji wydaję się w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

W przypadku braków formalnych wnioskodawca jest wzywany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Tryb odwoławczy

W przypadku, gdy opinia jest negatywna, podmiotowi wnioskującemu przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu składanego do Ministra Zdrowia w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii. W przypadku, gdy organem wydającym opinię jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski, protest wnosi się za jego pośrednictwem. Minister Zdrowia rozpatruje protest w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. W przypadku utrzymania negatywnej opinii podmiot wnioskujący w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii w sprawie protestu może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Kontakt

Dodatkowych informacji w sprawie opiniowania celowości inwestycji udzielają pracownicy Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:

Violetta Frischke
tel. (52) 349 74 41
e-mail: vfrischke@bydgoszcz.uw.gov.pl

Zofia Adasiak
tel. (52) 349 74 43
e-mail: zadasiak@bydgoszcz.uw.gov.pl

Krzysztof Betka
tel. (52) 349 74 37
e-mail: kbetka@bydgoszcz.uw.gov.pl