Mapowanie potrzeb zdrowotnych

Karty podstawowe

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581 ze zm.)

ZAKRES TREŚCI MAP POTRZEB ZROWOTNYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 458) regionalna mapa potrzeb zdrowotnych będzie składać się z trzech części:

  • analiza demograficzna i epidemiologiczna (liczba i struktura ludności wg powiatów, płci i wieku, przeciętne dalsze trwanie życia w województwie, liczba urodzeń, współczynnik płodności, gęstość zaludnienia, zgony według przyczyn, standaryzowany wskaźnik umieralności, współczynnik chorobowości szpitalnej, współczynnik zapadalności na choroby objęte rejestrami, umieralności okołoporodowej);
  • analiza stanu i wykorzystania zasobów (liczba świadczeniodawców z podziałem na zakresy udzielanych świadczeń, liczbę i rodzaj oddziałów szpitalnych oraz łóżek, liczbę podmiotów leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, wykorzystanie wyrobów medycznych stanowiących aparaturę medyczną oraz łóżek szpitalnych, analizę udzielnych świadczeń opieki zdrowotnej wg ICD-10, procedur medycznych wg ICD-9, grup świadczeń oraz trybu przyjęcia, średni czas pobytu u świadczeniodawcy, średni czas oczekiwania na udzielenie świadczenia, analiza migracji świadczeniobiorców między powiatami i województwami, zasobów kadrowych lekarzy, pielęgniarek i położnych);
  • prognoza potrzeb zdrowotnych (prognoza liczby i struktury ludności wg powiatów, płci i wieku, liczby urodzeń i współczynników płodności, liczby zgonów, osobodni hospitalizacji, liczby potrzebnych łóżek szpitalnych i łóżek innych niż szpitalne, analiza wrażliwości przyjętych założeń, prognozowane zapotrzebowanie na świadczenia opieki zdrowotnej, w tym ocena prognozowanych potrzeb zdrowotnych).

KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA DO SPRAW POTRZEB ZDROWOTNYCH

Kujawsko–Pomorska Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych została powołana w dniu 2 stycznia 2015 r. W jej skład wchodzą konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia dla województwa kujawsko–pomorskiego oraz ośmiu członków wyróżniających się wiedzą w zakresie zdrowia publicznego.

Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. Jej zadaniem jest:

  • współpraca przy sporządzaniu przez wojewodę Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych dla województwa kujawsko-pomorskiego, uwzględniającej specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych;
  • współpraca przy ustalaniu przez wojewodę na podstawie Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych dla województwa kujawsko-pomorskiego priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości. Priorytety ustalane są na okres, na który sporządza się Mapę Regionalną.

Obsługę organizacyjną Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych prowadzi Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Leczenie szpitalne - Województwo Kujawsko-Pomorskie

Mapy potrzeb zdrowotnych dla 30 grup chorób