Dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla spółek wodnych i ich związków

Karty podstawowe

Realizacja zadania wojewody wynikającego z przepisu art. 164 ust. 5 i 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.)
Spółki wodne mogą korzystać z pomocy państwa w formie dotacji podmiotowych z budżetu państwa.
Warunkiem udzielenia dotacji jest realizacja obowiązków statutowych określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.)
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Oddział Rolnictwa i Środowiska każdorazowo, za pośrednictwem właściwego miejscowo starosty, informuje o możliwości ubiegania się o środki finansowe przez spółki wodne oraz ich związki. Środki finansowe dla spółek wodnych i ich związków, które wystąpią z pisemnym wnioskiem do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa, przeznaczone są na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, naprawy awarii na urządzeniach melioracyjnych, zakup materiałów służących do naprawy i konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych tj. dreny, studnie, pokrywy, rury przelewowe, kiszka faszynowa itp., materiałów eksploatacyjnych (paliwo, smary, oleje), odzieży ochronnej, narzędzi, części i niezbędnego sprzętu do maszyn, urządzeń do 3500 zł brutto za szt.
Dotacje udzielane są w dwóch lub trzech transzach w oparciu o szczegółowe zasady (oddzielne dla każdej transzy) potwierdzone przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
Po zaakceptowaniu kwot i wydaniu decyzji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotacje zostają przekazane na konta spółek wodnych.
Spółki wodne i ich związki rozliczają się przed Wojewodą Kujawsko-Pomorskim z wykorzystania dotacji podmiotowych. W każdym przypadku rozliczenie musi zawierać potwierdzenie starosty lub osoby upoważnionej przez starostę. Druki do rozliczeń rozsyłane są do spółek z decyzjami. Do wypełnionego druku rozliczenia spółki dołączają kserokopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Wymogi dotyczące prawidłowości rozliczenia dotacji podmiotowej z budżetu państwa przez spółki wodne.

1. Każdy dokument  powinien być opisany pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, przez upoważnione osoby.

• Pod względem merytorycznym – dokładnie opisać faktury np.:
- za zakup części do……………………………... (podpis i pieczęć kierownika/prezesa, data),
- za roboty ziemne wykonane przy realizacji zadania………………………………………….,
w miejscowości…………………………………...(podpis i pieczęć kierownika/prezesa, data),

• Pod względem formalno-rachunkowym – po sprawdzeniu dokumentu dokonać zapisu:
sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym (podpis i pieczęć księgowego, data).

2. Na wszystkich dokumentach rozliczeniowych umieszczamy formułę: Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (I, II lub III) transza płatne ze środków budżetowych - dział 010 – Rolnictwo i  łowiectwo, rozdział 01009 Spółki wodne, § 2580.


Osoba do kontaktu:
Dominika Heller
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Oddział Rolnictwa i Środowiska

tel.(52) 3497514