Dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla spółek wodnych i ich związków

Karty podstawowe

Realizacja zadania wojewody wynikającego z przepisu art. 164 ust. 5 i 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.).

Spółki wodne mogą korzystać z pomocy państwa w formie dotacji podmiotowych z budżetu państwa.

Środki finansowe dla spółek wodnych i ich związków, które wystąpią z pisemnym wnioskiem do Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przeznaczone są na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, naprawy awarii, działalność statutową.

Po zatwierdzeniu kwot przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotacje zostają przekazane na konta spółek wodnych.

Spółki wodne i ich związki rozliczają się przed Wojewodą z wykorzystania dotacji podmiotowej. Rozliczenia muszą zawierać potwierdzenie starosty lub osoby upoważnionej przez starostę.