Rejestr Centrów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Karty podstawowe

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) otrzymał uprawnienie nadawania statusu Centrom Integracji Społecznej.

W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) Wojewoda Kujawsko–Pomorski zobowiązany jest do prowadzenia rejestru Centrów Integracji Społecznej. Wszystkie CIS naszego województwa znajdują się w Rejestrze Wojewody, o którym mowa w art. 5 cyt. ustawy.

Rejestr Centrów Integracji Społecznej prowadzony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego znajduje się w:
Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu przy ul. Moniuszki 15-21, 87-100 Toruń, (pokój 118) tel. 56 611 5152.

Osoby zainteresowane mogą się zapoznać z Rejestrem Centrów Integracji Społecznej w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe dane na temat Centrów Integracji Społecznej znajdują się w rejestrze Centrów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

Stan na dzień - 01.01.2017 r.

LP. Nazwa i adres
Centrum Integracji Społecznej
Numer telefonu Instytucja tworząca Czasokres
obowiązywania
statusu CIS
Pozycja w rejestrze Rodzaj
Działalności
1 Centrum Integracji Społecznej
im. Jacka Kuronia
ul. Smoleńska 43
85-871 Bydgoszcz
052 3486174 Prezydent Miasta Bydgoszczy
Samorządowy Zakład Budżetowy
od 29.11.2015 r.
do 28.11.2020 r.
7 Warsztaty motywacyjne i aktywizujące, trening umiejętności interpersonalnych, podstawy technik informatycznych, psychoedukacja, zajęcia kreatywności, edukacja prozdrowotna, etyka, doradztwo zawodowe, warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy, trening gospodarowania własnymi środkami, indywidualne doradztwo zawodowe, psychologiczne, prawne. Szkolenia zawodowe, podwyższanie kwalifikacji, przekwalifikowanie itp.
2  Centrum Integracji Społecznej
w Szumiłowie
Gm. Radzyń Chełmiński
87-220 Szumiłowo 13
 056 6886001
056 6883017
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności
Lokalnej w Mieście i Gminie
Radzyń Chełmiński
od 02.01.2017r.
do 01.01.2022r.
14 Kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych, nabywanie umiejętności zawodowych, przyuczanie do zawodu, podwyższanie kwalifikacji, przekwalifikowanie zawodowe, uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, nauka planowania życia, zaspakajania potrzeb własnym staraniem, itp.
3 Centrum Integracji Społecznej
CISTOR
ul. Stokrotkowa 22
87-100 Toruń
056 6549279
056 6546961
Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne CISTOR
w Toruniu
od 01.05.2015r.
do 30.04.2020r.
12 Warsztaty umiejętności społecznych, warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy, trening gospodarowania własnymi środkami, nauka obsługi komputera, warsztaty wizażu, nauka przedsiębiorczości, kursy językowe, profilaktyka uzależnień, indywidualne poradnictwo prawne, indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia teoretyczne i praktyczne umiejętności zawodowych, itp
4 Centrum Integracji Społecznej
w Łojewie
Łojewo21,
88–100 Inowrocław