Wytyczne w sprawie postępowania w zakresie integracji cudzoziemców

Karty podstawowe

Wytyczne w sprawie postępowania w zakresie integracji cudzoziemców w sprawie postępowania w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, na podstawie art. 91 – 95 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w ramach indywidualnego programu integracji – cudzoziemcowi, czyli osobie która uzyskała w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach udziela się pomocy na podstawie złożonego przez niego wniosku (zał. nr 1, 2 oraz 3), do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu, za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie/miejskiego ośrodka pomocy rodzinie/miejskiego ośrodka pomocy społecznej w terminie 60 dni od dnia uzyskania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z o cudzoziemcach

Cudzoziemiec składa wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie/MOPR/MOPS – zgodnie z właściwością dla deklarowanego miejsca zamieszkania.

Wniosek musi spełniać wymogi art. 91 ust 5 ustawy o pomocy społecznej tj. zawierać:
-pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa,
-pisemne oświadczenie, że cudzoziemiec nie zwrócił się z podobnym wnioskiem na  terenie innego województwa,
-pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.

Ponadto w przypadku osoby, która uzyskała status uchodźcy do wniosku należy dołączyć kopie (art. 91 ust. 6):
-decyzji o nadaniu statusu uchodźcy,
-dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej,
karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy.

W przypadku Cudzoziemca, który uzyskał ochronę uzupełniającą, do wniosku należy dołączyć kopie (art. 91 ust. 7):
-decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej;
-karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej.

W przypadku Cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, do wniosku należy dołączyć kopie (art. 91 ust. 7a):
-decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy udzielonym w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach;
-karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach;

Cudzoziemiec dołącza do wniosku także inne dokumenty będące w jego posiadaniu, które mogą pomóc w opracowaniu programu integracji.
PCPR/MOPR/MOPS właściwe dla deklarowanego miejsca pobytu cudzoziemca zobowiązane jest niezwłocznie, od dnia otrzymania kompletnego wniosku powiadomić pisemnie o deklarowanym przez cudzoziemca miejscu pobytu Wojewodę Kujawsko–Pomorskiego, który decyzją administracyjną wskazuje miejsce pobytu cudzoziemca opuszczającego ośrodek dla uchodźców.

Cudzoziemiec sam podejmuje decyzję o wyborze lokalu, w którym zamieszka, korzystając z pomocy realizatora programu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie/MOPR/MOPS.

Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie/MOPR/MOPS a cudzoziemcem, określającego wysokość, zakres formy pomocy, w zależności od sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/MOPR/MOPS niezwłocznie przekazuje Wojewodzie podpisany przez Cudzoziemca program integracji wraz z przewidywanymi kosztami jego realizacji – celem jego zatwierdzenia – zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wszelkie zmiany mające wpływ na realizację indywidualnego programu integracji należy wnosić do Wojewody Kujawsko–Pomorskiego w formie pisemnej wraz z wnioskiem i uzasadnieniem o celowości dokonywanych korekt.

Przyjęcie działań wykraczających poza zatwierdzony przez Wojewodę program integracji stanowi zgodnie z art. 94 ust. 3 i art. 95 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej podstawę do wstrzymania bądź ograniczenia pomocy.

Wprowadza się wzory:
Wniosku o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała status uchodźcy – załącznik Nr 1.
Wniosku o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała ochronę uzupełniającą – załącznik Nr 2.
Wniosku o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach – załącznik Nr 3.
Indywidualnego Programu Integracji dla osób, które uzyskały status uchodźcy – załącznik Nr 4.
Indywidualnego Programu Integracji dla osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą – załącznik Nr 5.
Indywidualnego Programu Integracji dla osób, które uzyskały zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach          – załącznik Nr 6.
Aneksu do Indywidualnego Programu Integracji – załącznik Nr 7.
Zestawienia kosztów realizacji Indywidualnego Programu Integracji – załącznik Nr 8.

 

Uzasadnienie
Wprowadzenie wytycznych ujednolici działanie jednostek samorządów terytorialnych, realizujących zadania pomocy społecznej w oparciu o art. 91-95 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej do zadań Wojewody należy koordynowanie działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w szczególności w zakresie wskazania miejsca zamieszkania.

Wprowadzenie wytycznych umożliwi ujednolicenie prowadzonej dokumentacji oraz wprowadza wzory wniosków składanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Terminy przyjęte w procedurze w zakresie integracji cudzoziemców zapewnią sprawne i skuteczne działanie wszystkich jednostek organizacyjnych zaangażowanych w tym procesie.