Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę

Karty podstawowe

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U.Nr 86, poz. 739),
 3. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę ( Dz.U.Nr 86, poz. 740),

Wymagane dokumenty:

 1. Wnioski o zezwolenie :
  1. wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (przejdź do wniosku),
  2. wniosek o zezwolenie na prowadzenia w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (przejdź do wniosku)
 2. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której usytuowany jest dom
 3. Zaświadczenie właściwego organu potwierdzające możliwość użytkowania obiektu określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.)
 4. Koncepcja prowadzenia placówki
 5. Informacja o sposobie finansowania placówki i niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 6. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała placówką i zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia placówki.

Opłata:

nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia:

w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zezwolenie wydział polityki społecznej, w imieniu i z upoważnienia wojewody, dokonuje oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka;
wojewoda rozpatruje wniosek o zezwolenie w terminie 14 dni od dnia zakończenia oględzin obiektu

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
tel. 052 34 97 680

Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej,
tel. 052 34 97 685, 052 34 97 675

Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy:

pisemnie drogą pocztową.

Tryb odwoławczy:

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Inne informacje:

 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności statutowej – wydaje Wojewoda.
 2. Wzór wniosku o zezwolenie jest określony w załączniku do ww. rozporządzeń.
 3. W przypadku niedołączenia wymaganych dokumentów wojewoda wzywa podmiot występujący o zezwolenie do przedstawienia tych dokumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pouczając, że ich niedołączenie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 4. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zezwolenie Wydział Polityki Społecznej K-PUW w Bydgoszczy w imieniu Wojewody, dokonuje oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka.
 5. W terminie 14 dni od dnia zakończenia oględzin obiektu, w którym usytuowany jest dom – Wojewoda rozpatruje wniosek.
 6. Wyniki oględzin obiektu bierze się pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o zezwolenie, szczególnie w zakresie standardów o których mowa w art.68 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
 7. W przypadku stwierdzenia, że placówka gwarantuje zapewnienie odpowiedniej opieki, w szczególności jeśli spełnia standardy o których mowa w art. 68 ww. ustawy, Wojewoda wydaje zezwolenie, określając w nim przeznaczenie placówki, i wpisuje placówkę do rejestru placówek.
 8. Zezwolenie jest wydawane na czas określony albo nieokreślony zgodnie z wnioskiem podmiotu występującego o zezwolenie.
 9. W przypadku braku gwarancji stałego zapewnienia spełniania standardów określonych w art. 68 ustawy zezwolenie wydawane jest z urzędu na czas określony.
 10. Cofnięcie zezwolenia następuje na wniosek podmiotu prowadzącego placówkę albo z urzędu.
 11. Cofnięcie zezwolenia na wniosek podmiotu prowadzącego następuje, jeżeli podmiot ten powiadomi Wojewodę o rezygnacji z dalszego prowadzenia placówki oraz w uzgodnieniu z Wojewodą określi sposób zapewnienia dalszej opieki osobom przebywającym w placówce.
 12. Cofnięcie zezwolenia z urzędu następuje, jeżeli nie zostały usunięte stwierdzone nieprawidłowości w prowadzeniu placówki, po wezwaniu przez Wojewodę podmiotu prowadzącego placówkę do ich usunięcia w wyznaczonym trybie i terminie oraz po uzgodnieniu z Wojewodą sposobu zapewnienia dalszej opieki osobom przebywającym w palcówce.