Wydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

Karty podstawowe

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r., Nr 292 poz. 1720 )

Kto załatwia sprawę:

Samodzielny Zespół ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej,
tel. 052 34 97 693, fax. 052 34 97 682,
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, I p., pok. 109.

Jakie dokumenty trzeba złożyć:

 1. Wniosek
 2. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka opiekuńczo-wychowawcza ma prowadzić działalność,
 3. odpis z właściwego rejestru,
 4. oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP,
 5. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku zaświadczenie właściwego organu gminy o zgodności lokalizacji obiektu, w którym będzie prowadzona placówka opiekuńczo-wychowawcza, z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 6. pozytywną opinię starosty powiatu, na terenie którego będzie prowadzona placówka opiekuńczo-wychowawcza, w przypadku placówki opiekuńczo-wychowawczej organizowanej przez podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania,
 7. pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka opiekuńczo-wychowawcza, oraz najbliższego jej otoczenia, mając na uwadze specyfikę placówki,
 8. statut placówki opiekuńczo-wychowawczej lub jego projekt,
 9. regulamin organizacyjny placówki opiekuńczo-wychowawczej lub jego projekt,
 10. informację o sposobie finansowania placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. f ustawy, są wymagane w przypadku, gdy wojewoda po przeprowadzeniu oględzin obiektu zażąda ich przedstawienia.

Opłaty:

opłat nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia:

zgodny z przepisami rozdziału 7 kpa - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)

Adres do przesłania dokumentów:

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz,
lub osobiście w Kancelarii ogólnej (pok. 4, parter, budynek B)