Regulamin konkursu na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Karty podstawowe

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR ORGANIZACJI PARTNERSKICH O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM LUB PONADREGIONLNYM

do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020  (PO PŻ) - Podprogram  2016 organizowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, jako instytucję zarządzającą

Nazwa i adres właściwej instytucji

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Przedmiot i cel konkursu

Przedmiotem konkursu jest wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym w celu realizacji projektów polegających na dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ), w Podprogramie 2016.

Podstawą realizacji  PO PŻ w Polsce jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym przez art. 85 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1146).

Wyłonione w naborze podmioty będą mogły wziąć udział w działaniach PO PŻ w  Podprogramie  2016 pod warunkiem posiadania prawnych i faktycznych możliwości realizacji zadań objętych PO PŻ oraz podpisania umów o dofinansowanie projektów z Agencją Rynku Rolnego.

Forma konkursu

Konkurs jest jednoetapowy.

Termin, miejsce i forma składania ofert i sposób uzupełniania w nich braków formalnych oraz poprawiania w nich oczywistych omyłek

Rozpoczęcie naboru ofert: 14 września 2015 r.

Termin składania ofert – 28 września 2015 r.

Ofertę składa się na wzorze dołączonym do niniejszego regulaminu.

Oferta może być złożona osobiście przez przedstawiciela oferenta, lub przesłana za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie w zaklejonej kopercie na adres: Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (z dopiskiem wybór organizacji partnerskich - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020  Podprogram  2016). Decyduje data wpływu do MPiPS.

W razie stwierdzenia w ofercie braków formalnych lub oczywistych omyłek MPiPS wzywa oferenta do uzupełnienia oferty lub poprawienia w niej oczywistej omyłki w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.

Uzupełnienie oferty lub poprawienie w niej oczywistej omyłki nie może prowadzić do jej istotnej modyfikacji.

Oferty należy sporządzić w języku polskim.

Oferty wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane.

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na złożenie w Agencji Rynku Rolnego przez wybraną organizację partnerską wniosków o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu środków towarzyszących, zawierających między innymi planowane do osiągnięcia w danym okresie wartości wskaźników dystrybucji artykułów spożywczych i wskaźników realizacji działań na rzecz włączenia społecznego oraz na zawarcie z Agencją Rynku Rolnego umowy dofinansowanie projektu.

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie nazwy i adresu wybranej organizacji partnerskiej oraz kwoty przyznanego jej dofinansowania na publicznej liście organizacji partnerskich ogłaszanej na mocy art. 19 ust. 2 rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014, str. 1).

Kryteria wyboru organizacji partnerskich wraz z podaniem ich znaczenia

Kryteria formalne:

 1. Złożenie oferty w terminie
 2. Oferta złożona jest przez uprawniony podmiot
 3. Kompletność oferty
 4. Kompletność załączników
 5. Zgodność reprezentacji organizacji z odpisem KRS, lub załączonym pełnomocnictwem
 6. Język sporządzenia oferty – polski
 7. Wypełnienie oferty maszynowo (nie odręcznie)

Kryteria merytoryczne:

Organizacje partnerskie muszą mieć zasięg ogólnopolski lub ponadregionalny, posiadać infrastrukturę do przechowywania artykułów spożywczych, w tym wymagających przechowywania w niskich temperaturach. Jednocześnie działalność organizacji partnerskich nie może dotyczyć tylko dystrybucji żywności, chyba że współpracują z innymi organizacjami, które  realizują zadania towarzyszące dystrybucji żywności.

Przy wyborze organizacji będą brane pod uwagę:

 • działania non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących (0-3),
 • potencjał organizacyjny i techniczny do realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych, jak również działań na rzecz włączenia społecznego – zasięg ogólnopolski lub ponadregionalny (tj. infrastruktura magazynowa w co najmniej 5 województwach, w tym magazyny i chłodnie) (0-3),
 • zdolności administracyjne do:
 1. realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych uzyskanych ze środków PO PŻ, (jak również z innych źródeł), wraz z informacją o minimalnej liczbie osób w  przeliczeniu na etaty przewidzianych do realizacji PO PŻ, minimalną powierzchnią magazynów i chłodni przeznaczonych dla PO PŻ - dane w podziale na poszczególne województwa. (0-5),
 2. realizacji działań na rzecz włączenia społecznego skierowanych do odbiorców końcowych pomocy żywnościowej (0-1),
 3. prowadzenia odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej dotyczących artykułów spożywczych, które będą dostarczane w ramach programu operacyjnego oraz systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej dotyczących artykułów spożywczych otrzymywanych z innych źródeł (0-1),
 • doświadczenie we współpracy z lokalnymi organizacjami charytatywnymi i posiadanie sieci organizacji współpracujących przy dystrybucji żywności i prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego. Sieć powinna być wykazana w podziale na województwa ze wskazaniem nazw partnerów (zarówno regionalnych organizacji partnerskich (OPR) jak i lokalnych organizacji lokalnych (OPL) wraz ze wskazaniem nowych OPR, które nie brały udziału dotychczas w realizacji POPŻ wraz z wnioskującym podmiotem. (0-7 pkt.: z czego od 0 do 2 pkt. za wskazanie nowych OPR, które nie brały udziału dotychczas w realizacji POPŻ wraz z wnioskującym podmiotem),
 • doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego lub stała współpraca z organizacjami lub podmiotami prowadzącymi takie działania (0-3).
 • Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy

  Zgodnie z art. 134k ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z art. 53 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 54, art. 57, art. 58 ust. 1 i 2 pkt 1 i art. 59–67 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz.1146)oferentowi, w przypadku negatywnej oceny oferty przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonej oferty w zakresie spełniania kryteriów wyboru organizacji partnerskich.

  Negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania kryteriów wyboru organizacji partnerskich, w ramach której oferta nie uzyskała wymaganej liczby punktów lub nie spełniła kryteriów wyboru, na skutek czego organizacja partnerska nie może być wybrana.

  Oferent składa protest w formie pisemnej do MPiPS  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny jego oferty, zgodnie z pouczeniem zawartym w informacji.

  Protest zawiera:

  1. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu - MPiPS
  2. oznaczenie oferenta;
  3. numer oferty;
  4. wskazanie kryteriów wyboru organizacji partnerskich, z których oceną oferent się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
  5. wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem oferenta naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
  6. podpis oferenta  lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania oferenta.

  W przypadku wniesienia protestu niespełniającego powyższych wymogów formalnych lub zawierającego oczywiste omyłki, MPiPS wzywa  oferenta  do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

  Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 1–3 i 6 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

  Na prawo oferenta do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia o możliwości wniesienia protestu.

  Sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu

  Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej MPiPS poprzez podanie listy organizacji partnerskich wybranych do realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ),  w  Podprogramie  2016.

  Forma i sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu

  Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS w formie telefonicznej lub pisemnej.

  Każdemu oferentowi przysługuje prawo pisemnego wystąpienia do MPiPS o udostępnienie dokumentów związanych z oceną złożonej przez niego oferty, w tym kart oceny (formalnej i/lub merytorycznej), po zakończeniu oceny oferty, bez danych pozwalających na identyfikację osób oceniających ofertę.

  Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do:

  1. Wyboru określonej liczby organizacji partnerskich
  2. Unieważnienia konkursu w przypadku nieprzyjęcia przez Komisję Europejską Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020