Poświadczenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Karty podstawowe

Przedmiot sprawy:

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego w celu potwierdzenia czy wnioskodawca posiada lub utracił obywatelstwo polskie.

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 1462, z późn. zm.)
2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (Dz.U. z 2012 r. poz. 925)
3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.)
4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.)

Kto załatwia sprawę:
Oddział Spraw Obywatelskich w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
Budynek C, II p. pok. nr 202
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
tel. 52 34 97 231
Przyjmowanie wniosków:  
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00-13; wtorek: 8.00-14.00

Jakie dokumenty należy złożyć:

  1. wniosek złożony na formularzu, określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (Dz.U. z 2012 r., poz. 925),
  2. kserokopia aktualnego dokumentu tożsamości,
  3. oryginalne odpisy aktów stanu cywilnego, tj. aktu urodzenia, aktu małżeństwa, ewentualnie aktu zgonu,
  4. inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku (np. nieważny paszport polski dowód osobisty, paszport, polska książeczka wojskowa, etc.),
  5. dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego wynosi 58 zł. Dane do wpłaty:

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku - art. 35 kpa.

Czy i gdzie można odwołać się od decyzji:

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wniosek do pobrania:
Formularz wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego