Nadanie obywatelstwa polskiego

Karty podstawowe

Przedmiot sprawy:

Przekazanie wniosku cudzoziemca do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z opinią Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz kompletem dokumentów, za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych, albo bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 1462, z późn. zm.)
 2. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego (Dz.U. z 2012 r., poz. 927)

Kto załatwia sprawę:

Oddział Spraw Obywatelskich w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
Budynek C, II p. pok. nr 202
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
tel. 52 34 97 231
Przyjmowanie wniosków:  
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00-13; wtorek: 8.00-14.00

Jakie dokumenty należy złożyć:

 1. wniosek skierowany do Prezydenta RP, sporządzony czytelnie w języku polskim, na formularzu urzędowo określonym,
 2. zdjęcie biometryczne, czyli aktualna fotografia cudzoziemca, nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy,
 3. poświadczona urzędowo kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),
 4. kserokopia karty pobytu, zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub członka jego rodziny albo dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (UE),
 5. kserokopia zezwolenia na czasowy lub stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 6. oryginał aktualnego, tj. nie starszego niż 3 miesiące odpisu zupełnego aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego,
 7. oryginał wydanego przez polski urząd stanu cywilnego dokumentu potwierdzającego stan cywilny, np.  aktualny odpis aktu małżeństwa, aktu zgonu współmałżonka,
 8. poświadczona urzędowo kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka wnioskodawcy (paszport, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),
 9. dokumenty potwierdzające źródła utrzymania cudzoziemca,
 10. dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe (np. stopnie i tytuły naukowe lub zawodowe, prace twórcze, publicystyka, nagrody, etc.) oraz prowadzoną działalność polityczną i społeczną,
 11. kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie w Polsce i za granicą,
 12. posiadane dokumenty rodziców i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie,
 13. w przypadku posiadania obywatelstwa polskiego w przeszłości, dokumenty świadczące o posiadaniu obywatelstwa polskiego, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa obcego,
 14. dodatkowe dokumenty, które chce załączyć wnioskodawca np. listy polecające, referencje, opinia pracodawcy etc.,
 15. życiorys.

Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem dodatkowo załącza:

 1. fotografię małoletniego objętego wnioskiem spełniającą wymogi zdjęcia biometrycznego (jak wyżej),
 2. kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo/-a małoletniego cudzoziemca (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),
 3. kserokopię karty pobytu małoletniego,
 4. kserokopię decyzji zezwalającej małoletniemu na pobyt w Polsce,
 5. oryginał aktualnego, tj. nie starszego niż 3 miesiące, odpisu zupełnego aktu urodzenia małoletniego wydanego przez polski urząd stanu cywilnego,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody  na nadanie małoletniemu obywatela polskiego  przyjmowane do protokołu od drugiego z rodziców przez właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli rodzic ten zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula - od osoby zamieszkałej za granicą lub przebywającej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument, potwierdzający tę informację,
 7. oświadczenie małoletniego cudzoziemca, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na nadanie mu obywatelstwa polskiego przyjmowane do protokołu przez właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli małoletni zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula - od małoletniego zamieszkałego za granicą lub przebywającego w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.  W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument, potwierdzający tę informację.

Opłaty:

Brak opłaty.

Termin załatwienia sprawy:

W sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Czy i gdzie można odwołać się od decyzji:
 
Nie podlega procedurze odwoławczej.
 
Ponadto warto wiedzieć:
 
Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa się osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym, za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody lub konsula.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego lub odmawia jej wyrażenia w formie postanowienia.
Wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez małoletniego pozostającego pod wyłączną władzą rodzicielską osoby lub osób nieposiadających obywatelstwa polskiego następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych.
Odmowa wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego nie wymaga uzasadnienia oraz nie podlega zaskarżeniu.
Odpisy aktów stanu cywilnego należy złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty może poświadczyć polski notariusz lub organ przyjmujący wniosek (opłata wynosi 5 zł za każdą stronę kopii dokumentu).
Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
Utrata obywatelstwa polskiego następuje po upływie 30 dni od dnia wydania postanowienia Prezydenta RP o ile w postanowieniu nie wskazano innego terminu.

Wniosek do pobrania:

Formularz wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego.