Akty prawne

Karty podstawowe

Podstawy prawne działania Wydziału określają przepisy, zawarte w aktach normatywnych różnych gałęzi prawa, jednak podstawę stanowią przepisy z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego.

Tryb szczególny postępowania określają następujące, podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 268 z póź. zm.),
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064),
 3. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 10),
 4. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2016 r. poz. 722 z późn.zm.),
 5. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2016 r. poz.391 z późn. zm.),
 6. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2016 r. poz. 1534, z późn. zm.),
 7. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 z późn. zm.),
 8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922),
 9. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 475 z późn. zm.),
 10. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 573),
 11. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1169 z późn. zm.),
 12. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161 z późn. zm.),
 13. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1392 z późn. zm.),
 14. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1525 z późn. zm.),
 15. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.),
 16. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.).