Ogłoszenia

np.: 19/10/2018
Ilość dokumentów: 1468
Obwieszczenie z 11 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  11 maja 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Leszka Mączyńskiego – działającego z pełnomocnictwa Pana Andrzeja Baranowskiego Prezesa Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą... czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

 

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.  poz. 450), zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ww. ustawy do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej w celu  opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia – zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS.
Zgłoszenia osób do udziału w pracach... czytaj dalej

Obwieszczenie z 9 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 maja 2018 r.

 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu
przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

w trybie przeprowadzonego postępowania odwoławczego, decyzji z dnia 3 kwietnia 2018 r. znak: DOA.7110.622.2017.MMS, utrzymującej w mocy zaskarżoną... czytaj dalej

Obwieszczenie z 9 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 maja 2018 r.

 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu
przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

w trybie przeprowadzonego postępowania odwoławczego, decyzji z dnia 6 kwietnia 2018 r. znak: DOA.7110.624.2017.MMS, utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Kujawsko-... czytaj dalej

Obwieszczenie z 9 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  9 maja 2018 r.
o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) dalej k.p.a., zawiadamiam o zmianie wniosku Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanego przez pełnomocnika  Pana Mirosława Kielnika- Dyrektora Zarządu... czytaj dalej

Obwieszczenie z 9 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 9 maja 2018 r.
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam,

że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 5 lipca 2017 r. uzupełniony i zmieniony dnia 9 lutego 2018 r., dnia 6 marca 2018 r.,... czytaj dalej

Obwieszczenie z 7 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 7 maja 2018 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska... czytaj dalej

Obwieszczenie z 30 kwietnia 2018 roku

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Jacka Obidzińskiego występującego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki... czytaj dalej

Obwieszczenie z 30 kwietnia 2018 roku

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia  30  kwietnia 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Jarosława Szakiewicza – projektanta pracowni projektowej firmy „... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Torunskiego

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. t. j. z 2018 r., poz. 121 ze zm./ oraz Zarządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 178/2017 z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,

Starosta Toruński reprezentujący Skarb Państwa
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym.

I . Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:

Nieruchomości Skarbu Państwa:
- poł. w Brzeźnie,... czytaj dalej

Obwieszczenie z 27 kwietnia 2018 r.


OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia        kwietnia 2018 r.

Na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) dalej: kpa

zawiadamiam

o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.V.7821.18.2017 z dnia 19 kwietnia 2018 r., utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Torunia znak... czytaj dalej

Obwieszczenie z 26 kwietnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  26 kwietnia 2018 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i... czytaj dalej

Obwieszczenie z 25 kwietnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 j.t.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul.... czytaj dalej

Obwieszczenie z 23 kwietnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm. zwanej dalej k.p.a.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu... czytaj dalej

Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w Wąbrzeźnie

data i miejsce zgromadzenia: 22 kwietnia 2018 r. , Wąbrzeźno Plac Jana Pawła II
rozpoczęcie zgromadzenia: godz. 12:00
przewidywany czas trwania: około 2 godziny
przewidywana liczba uczestników: 200 osób


cel zgromadzenia: Punkt informacyjny Komitetu Obrony Demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dot. roli i znaczenia Konstytucji RP

Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z 19 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie

Starosty Nakielskiego

z dnia 19 kwietnia 2018 roku

w sprawie wykazu  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Obwieszczenie z 16 kwietnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 16 kwietnia 2018 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam,

że dnia 16 kwietnia 2018 r.... czytaj dalej

Obwieszczenie z 16 kwietnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  16  kwietnia 2018 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Daniela Drzycimskiego – Prezesa firmy „DAN – TOR” Sp. z o.o. z siedziba w Iławie - działającego z pełnomocnictwa Gminy Nowa Wieś Wielka, dnia 16 kwietnia 2018 r.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  16  kwietnia 2018 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie z 9 kwietnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  9  kwietnia 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Adama Kuziemskiego - działającego z pełnomocnictwa Zarządu Spółki ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie... czytaj dalej

Strony