Ogłoszenia

np.: 23/06/2017
Ilość dokumentów: 837
Obwieszczenie z dnia 15 listopada 2016 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Gminy Nowa Wieś Wielka, reprezentowanej przez Panią Janinę Buszkowską Dyrektora Zakładu Usług Technicznych „PROBUDIN” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 listopada 2016 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 listopada 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Janusza Cisak – Kierownika Infrastruktury 11 WOG Bydgoszcz, występującego z pełnomocnictwa Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, dnia 15 listopada 2016 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 j.t. ze zm.),

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 listopada 2016 r. wydał decyzję Nr 109/2016, znak: WIR.I.7840.2.87.2016.MS, dla inwestora: Circle K Polska Sp. z o.o., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę pn.: „Budowa stacji paliw Circle K wraz z infrastrukturą... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 listopada 2016 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam,

że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 11 sierpnia 2016 r.,... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 j.t. ze zm.),

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 listopada 2016 r. wydał decyzję Nr 106/2016, znak: WIR.I.7840.2.74.2016.MS, dla inwestora: Gminy Mogilno, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę pn.: „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w rurach ochronnych... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 07 listopada 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7 listopada 2016 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 3 listopada 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 3 listopada 2016 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 03 listopada 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 3 listopada 2016 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1250 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że 3 listopada 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie odwołania Pana Arkadiusza Żbikowskiego reprezentowanego przez radcę prawnego Panią Annę Zdziubany od decyzji Starosty Toruńskiego nr ABA.6740.8.26.2016.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 02 listopada 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Jarosława Marciniaka – Komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Pokliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, dla inwestycji polegającej na budowie fundamentów pod urządzenia wentylacyjne oraz wyburzenie... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 02 listopada 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 listopada 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

na wniosek Pana Artura Kamińskiego- Kierownika Infrastruktury 13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Grudziądzu, występującego z upoważnienia Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz dnia 28 października 2016 r.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 02 listopada 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 listopada 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Lidii Paczkowskiej - Prokurenta WINDENERG Sp. z o.o. PRU 4 Sp. K. z siedzibą w Bydgoszczy, dnia 28 października 2016 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 38/2016, znak: WIR.II.746.1.41.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 października 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy z dnia 18 października 2016 r., znak: BKZ.4120.8.2.58.2016.IJ;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 35/TZ/2016 z dnia 30 września 2016r., znak: ZKPPT.7637.271.2016;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 października 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pani Haliny Chamera – właściciela Biura Projektowo – Technicznego COWENT z siedzibą w Bydgoszczy, występującej z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz (upoważnienie Nr 559/A/2016 z dnia 28 września 2016 r.), w sprawie... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 j.t. ze zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Lniano, decyzją Nr 101/2016 z dnia 27 października 2016 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę  pn.: „ Przebudowa stacji uzdatniania wody, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 27 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 października 2016 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U., poz. 1265 ze zm.),

zawiadamia się,

że dnia 26 października 2016 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję Nr 1/2016, znak: WIR.II.747.1.2016.EG o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Bydgoszcz Zachód –... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 j.t. ze zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Lniano, decyzją Nr 100/2016 z dnia 27 października 2016 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę  pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa istniejących studni głębinowych, na działce... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 25 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 25 października 2016r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U., poz. 1265 ze zm.) oraz poz. 20 załącznika do ww. ustawy,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Pana Waldemara Więckowskiego (pismo z dnia 29 września 2016 r., L.Dz. WT3/WAW/PL/12060/5936/2016r., wpływ do tut. Urzędu: 30 września 2016 r., uzupełnionego pismami z dnia 11 października 2016 r., L.Dz. WT3/WAW/PL/12060/ 6058/2016r., wpływ do tut. Urzędu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 25 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 25 października 2016 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji nr 6/2016, znak: WIR.V.7820.69.2016.JB, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 poprzez budowę ścieżki... czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku
ruchomego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy.

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia 1.6 GLXi, rok produkcji 2000, nr rejestracyjny CB 4568H, pojemność silnika 1595 cm3 . przebieg 510 000 km. Cena wywoławcza 1600 złotych. Nie wymaga się wadium.

 

Pojazd można... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 25 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   25  października 2016 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 21 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 października 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Leszka Kostrzewskiego oraz Pana Jerzego Wilamowskiego, występujących z pełnomocnictwa PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, dnia 20 października 2016 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 17 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 października 2016r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U., poz. 1265 ze zm.) oraz pkt 20 załącznika do ww. ustawy,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Pana Waldemara Więckowskiego (pismo z dnia 22 września 2016 r., L.Dz. WT3/WAW/PL/12060/5789/2016r., wpływ do tut. Urzędu: 22 września 2016 r., uzupełnionego pismem z dnia 11 października 2016 r., L... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 17 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 października 2016 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm..) dalej k.p.a.,

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 17 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 października 2016 r.

Zgodnie z art. 11a z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.) informuję, iż za pośrednictwem tutejszego organu zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 4/2016 wydanej w dniu 12 września 2016 r. znak: WIR.V.7820.27.2016.AW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa II etapu ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 13 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 13 października 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 września 2016 r., znak: WST.612.1.307.2016.SR;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 36/TZ/2016 z dnia 30 września 2016  r., znak: ZKPPT.7637.278.2016;
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon... czytaj dalej

Strony