Ogłoszenia

np.: 21/06/2018
Ilość dokumentów: 1317
Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego z 15 stycznia 2018 r.

OGŁOSZENIE

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

Starosty Bydgoskiego

Podaję do publicznej wiadmości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz uzytkownika wieczystego (art. 32 ust. 1 ww. ustawy) nieruchomości gruntowej (art. 4 pkt. 1 ww. ustawy), położonej w m. Koronowo, gm. Koronowo, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Obwieszczenie z 15 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.),

zawiadamiam o wydanym postanowieniu przez:

- Starostę Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2017 r., znak: WB.673.119.2017,

uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającym na budowie drogi w Prądocinie – od DK 25 do przejazdu PKP
na działce oznaczonej nr ew. 63/2 obręb 0014 Prądocin.

 

Znak sprawy: WIR.... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego z 15 stycznia 2018 r.

OGŁOSZENIE

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

Starosty Bydgoskiego

Podaję do publicznej wiadmości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz uzytkownika wieczystego (art. 32 ust. 1 ww. ustawy) nieruchomości gruntowej (art. 4 pkt. 1 ww. ustawy), położonej w m. Koronowo, gm. Koronowo, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Obwieszczenie z 15 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIE

z dnia 15 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. u. z 2017 r. poz. 1496), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

Obwieszczenie z 10 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
         z dnia 10 stycznia 2018 r.

 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pani Anny Trzebińskiej – pełnomocnika Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

Obwieszczenie z 10 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 stycznia 2018 r.


 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, z pełnomocnictwa którego wystąpili: Pani Bożena Grądziel – Zastępca Dyrektora Biura Nieruchomości i... czytaj dalej

Obwieszczenie z 10 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 stycznia 2018 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam,

że dnia 9 stycznia 2018 r. została wydana... czytaj dalej

Obwieszczenie z 10 stycznia 2018 r.


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 stycznia 2018 r.

 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t. ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05 - 520... czytaj dalej

Obwieszczenie z 10 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 stycznia 2018 r.

 Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 10 stycznia 2018 r. decyzji Nr 4/2018 o pozwoleniu na budowę na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna

obejmującej zadanie pn.:

„Budowa... czytaj dalej

Obwieszczenie z 10 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 stycznia 2018 r.

 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pani Jadwigi Kaniewskiej występującej z pełnomocnictwa Zarządu   Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z 8 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 stycznia 2018 r.

 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu 8 stycznia 2018 r. na rzecz
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna
decyzji Nr 3/2018 o pozwoleniu na budowę

inwestycji strategicznej w zakresie sieci... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Żnińskiego z 8 stycznia 2018 r.

OGŁOSZENIE 

STAROSTY ŻNIŃSKIEGO

z dnia 8 stycznia 2018 r.\oku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowych

oraz budynków użytkowych, stanowiących

własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem.

Obwieszczenie z dnia 4 stycznia 2018 roku

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  04 stycznia  2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2017 r. znak: WAB.I.6724.3.422.2017.MO,
- Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11 grudnia 2017 r. znak: WUOZ.DB.ZAR.5151.14.4.2017.TZ.,
- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 33/TZ/2017 z... czytaj dalej

Obwieszczenie z 3 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 3 stycznia 2018 r.

 Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 3 stycznia 2018 r. decyzji Nr 2/2018 o pozwoleniu na budowę na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna

obejmującej zadanie pn.:

„Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec... czytaj dalej

Obwieszczenie z 2 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 2 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

zawiadamia o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej wydaniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23 czerwca 2015 r. decyzji nr 2/ZRID/2015 o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910” do dnia... czytaj dalej

Obwieszczenie z 2 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY-KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 2 stycznia 2018r.

Obwieszczenie z 29 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29  grudnia 2017 r.

 Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 29 grudnia 2017 r. decyzji Nr 132/2017 o pozwoleniu na budowę na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna

obejmującej zadanie pn.:

„Budowa linii 400 kV Jasiniec –... czytaj dalej

Obwieszczenie z 29 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Stanisława Słomińskiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Gniewkowo, dnia 29 grudnia 2017 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 35/2017, znak: WIR.II.746.1.56.2017.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie... czytaj dalej

Obwieszczenie z 28 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Jacka Obidzińskiego, działającego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy dnia 28 grudnia 2017 r.... czytaj dalej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 28 grudnia 2017 r. - ul. Modrzewiowa

Wykaz nieruchomości stanowiących  własność Skarbu Państwa, przeznaczonych

do wydzierżawienia w trybie przetargowym wraz z nakładami.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 28 grudnia 2017 r. - ul. Kruszyńskiego, Brodzińskiego

Wykaz nieruchomości stanowiących  własność Skarbu Państwa, przeznaczonych

do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 28 grudnia 2017 r. - ul. Toruńska

Wykaz nieruchomości stanowiących  własność Skarbu Państwa, przeznaczonych

do wydzierżawienia w trybie przetargowym 

 

Strony