Ogłoszenia

np.: 20/10/2017
Ilość dokumentów: 978
Obwieszczenie z dnia 12 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 18 załącznika do ww. ustawy,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Pana Pawła Klimas (pismo z dnia 5 czerwca 2017 r.), działającego z pełnomocnictwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna (akt notarialny z dnia 29... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),

zawiadamia się,

że dnia 12 czerwca 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję Nr 2/2017, znak WIR.II.747.7.2017.AK o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej... czytaj dalej

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego - Starostwo Powiatowe w Brodnicy

WYKAZ
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

Na podstawie art. 4 pkt 9 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) zwanej dalej u.g.n., oraz Zarządzenia Nr 41/2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 08 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym użytkownikowi wieczystemu nieruchomości Skarbu Państwa,

Starosta Brodnicki reprezentujący Skarb Państwa

Nabór na członków Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy na lata 2018-2023 kandydatów organizacji społecznych działających na rzecz praw pacjenta

OGŁOSZENIE
Nabór na członków Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
w Bydgoszczy na lata 2018-2023 kandydatów organizacji społecznych działających
na rzecz praw pacjenta.

W związku z kończącą się z dniem 31 grudnia 2017 r. pierwszą kadencją Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy, na podstawie art. 67 e ust. 5 pkt. 1 lit. c ustawy o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  ( Dz.U. z 2016 r., poz. 186 ze zm.)Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór na członków Komisji kandydatów organizacji społecznych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz praw pacjenta.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 6 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),

zawiadamia się

że po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja Białkowskiego – pełnomocnika Nadleśnictwa Bydgoszcz, Wojewoda Kujawsko - Pomorski dnia 5 czerwca 2017 r. wydał postanowienie znak:WIR.II.747.3.2017.AK o odmowie uzupełnienia rozstrzygnięcia decyzji Nr 1/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2017 r., znak: WIR.II... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 6 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6 czerwca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam,

że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 12 sierpnia 2016 r. uzupełniony i zmieniony w dniach: 5... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 1 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   1  czerwca 2017 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji nr 9/2017, znak: WIR.V.7820.74.2016.MT, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 1 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 1 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

-  Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 23 maja 2017 r., znak: ZS.224.2.89.2017.AH,


dla inwestycji polegającej na budowie punktu czerpania wody wraz z placem manewrowym na terenie Leśnictwa Popioły na dz. nr ew. 3469/4 obręb 0008 Grabie, gmina... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 31 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   31  maja  2017 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Zgodnie z art. 11 f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23.) dalej k.p.a.,

zawiadamiam... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 31 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   31  maja  2017 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia
nieważności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23.) dalej k.p.a.,

zawiadamiam

o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 maja 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Macieja Lewandowskiego, działającego z pełnomocnictwa 17 Terenowego Oddziału Lotniskowego w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Zadanie Nr 54251 Budowa stanowiska prób na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 29 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 29 maja 2017 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 201 r., poz. 2031 ze zm.) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.) zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam

o wydaniu decyzji nr 8/2017, znak: WIR.V.7820.11.2017.AW, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 26 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 26 maja 2017 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2016 r., poz. 23 j.t. ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t.)

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul.... czytaj dalej

Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zostaną przyznane w 2017 r. w Dniu Pracownika Socjalnego za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej

Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Wzorem lat ubiegłych w Dniu Pracownika Socjalnego w 2017 r. zostaną przyznane nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Zasady przyznawania tych nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r., Nr 74, poz. 658).

Nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej przyznawane są w kategorii... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 26 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 maja 2017 r.

Zgodnie z art. 11a z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.) informuję, iż za pośrednictwem tutejszego organu zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 6/2017 wydanej w dniu 28 kwietnia 2017 r. znak: WIR.V.7820.64.2016.MM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe... czytaj dalej

Ogłoszenie Prezydenta Torunia z dnia 26 maja 2017 roku

Obwieszczenie Nr WGN.6841.2.2017.EK
Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26.05.2017 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Skarbu Państwa

 

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 81/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11.05.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa,

 

Prezydent Miasta Torunia,... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 25 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 25 maja 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Zygmunta Biernackiego, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Świekatowo dnia 25 maja 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 19/2017, znak: WIR.II.746.1.17.2017.AK o ustaleniu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 24 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 maja 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu 24 maja 2017 r. na rzecz
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna
decyzji Nr 57/2017 o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę

inwestycji... czytaj dalej

Informacja o wynikach konkursu ofert podmiotów uprawnionych ubiegających się o realizację zadań publicznych w określonych obszarach pomocy społecznej w 2017 roku

Informacja o wynikach konkursu ofert podmiotów uprawnionych ubiegających się o realizację zadań publicznych w określonych obszarach pomocy społecznej w 2017 roku.

Posiedzenie Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 80/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 maja 2017 r. odbyło się w dniu 22 maja 2017 r. w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Posiedzenie rozpoczęła Przewodnicząca Komisji Pani Dorota Hass – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej od przedstawienia składu Komisji.
Lista obecności – załącznik nr 1 do Protokołu.
Jeden z członków Komisji – Pani Aleksandra Poeplau była nieobecna na posiedzeniu z uwagi na inne obowiązki służbowe.
Wysokość... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 maja 2017 r.

Zgodnie z art. 11a z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.) informuję, iż za pośrednictwem tutejszego organu zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 5/2016 wydanej w dniu 19 kwietnia 2017 r. znak: WIR.V.7820.78.2016.AW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej na... czytaj dalej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w roku 2017

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w roku 2017.

 

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.),

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie  realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego z dnia 23 maja 2017 roku

Ogłoszenie
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) Starosta Inowrocławski ogłasza, co następuje:

I. Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do  sprzedaży nieruchomość położona w Pakości przy ulicy Fabrycznej, obręb 4, arkusz 2, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 3/3 o pow. 0,9905 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr BY1I/00015602/2 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 22 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 maja 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Wojciecha Osaka,  występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, dnia 18 maja 2017 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 18/2017, znak: WIR.II.746.1.12.2017.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 22 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 maja 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Wojciecha Osaka,  występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, dnia 18 maja 2017 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 16/2017, znak: WIR.II.746.1.13.2017.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 22 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   22  maja 2017 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji nr 5/2016, znak: WIR.V.7820.8.2017.MT, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ulicy... czytaj dalej

Strony