Ogłoszenia

np.: 23/06/2017
Ilość dokumentów: 837
Obwieszczenie z dnia 2 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 marca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Wojciecha Osaka, działającego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla zadania inwestycyjnego nr 11330 pn. „Budowa... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 2 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 marca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Wojciecha Osaka, działającego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla zadania inwestycyjnego nr 11340 pn. „Przebudowa... czytaj dalej

Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 8 marca 2017 w Solcu Kujawskim

data rozpoczęcia zgromadzenia: 08.03.2017 r.
godzina rozpoczęcia: 18.00
miejsce rozpoczęcia: plac przed dworcem kolejowym w Solcu Kujawskim
przewidywany czas trwania zgromadzenia: 1 godzina
cel zgromadzenia: dołączenie do Międzynarodowego Strajku Kobiet ogłoszonego na dzień 8 marca 2017 r. w celu działań przeciw przemocy motywowanej płcią, przemocy ekonomicznej, ograniczania praw kobiet.

Obwieszczenie z dnia 28 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Macieja Lewandowskiego, działającego z pełnomocnictwa Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Uruchomienie stanowiska prób silnikowych na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 23 lutego 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Gminy Brodnica, reprezentowanej przez Wójta Gminy Brodnica dnia 23 lutego 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 4/2017, znak: WIR.II.746.1.462016.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 23 lutego 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Przemysława Puchta, działającego z pełnomocnictwa ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu dnia 23 lutego 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 5/2017, znak: WIR.II.746.1.52.2016.EG o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 22 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 lutego 2017 r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812) oraz poz. 20 załącznika do ww. ustawy,

 

Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w Barcinie

data rozpoczęcia zgromadzenia: 26.02.2017 r.
godzina rozpoczęcia: 14.00
miejsce rozpoczęcia: Przemarsz, który rozpocznie się przy pomniku katyńskim, chodnikami: ul. LWP. ul. Mogileńska, ul.4-go Stycznia, Plac 1 Maja, ul. Żnińska, a zakończy się na cmentarzu w Barcinie.
przewidywana liczba uczestników: około 60 osób
przewidywany czas trwania zgromadzenia: 1 godzina
cel zgromadzenia: „Marsz Tropem Wilczym”, którego celem jest oddanie hołdu Żołnierzom Niezłomnym

Ogłoszenie o naborze na członka Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Ponowne ogłoszenie o naborze na członka Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Ponowne ogłoszenie o naborze na członka Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia spośród kandydatów wskazanych przez organizacje pacjentów na rzecz praw pacjenta

Wojewoda Kujawsko-Pomorski działając na podstawie art. 106 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, ponownie ogłasza nabór kandydatów na członka Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 j.t. ze zm.),

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 lutego 2017 r. wydał decyzję Nr 21/2017, znak: WIR.I.7840.2.115.2016.MS, dla inwestora: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 16 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu 15 lutego 2017 r. na rzecz Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziorna decyzji Nr 20/2017
o pozwoleniu na budowę

inwestycji... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Mogileńskiego z dnia 27 stycznia 2017 roku

Ogłoszenie
Starosty Mogileńskiego
z dnia 27 stycznia 2017 roku
w sprawie sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej

Obwieszczenie z dnia 14 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu  14 lutego 2017 r. na rzecz Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziorna decyzji Nr 19/2017
o pozwoleniu na budowę

inwestycji strategicznej w zakresie sieci przesyłowej obejmującej budowę... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Mogileńskiego z dnia 27 stycznia 2017 roku

Ogłoszenie
Starosty Mogileńskiego
z dnia 27 stycznia 2017 roku
w sprawie sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej

Obwieszczenie z dnia 09 lutego 2017 r.

Ogłoszenie
Starosty Nakielskiego
z dnia 09 lutego 2017 roku
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) - Starosta Nakielski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

I. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości
Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznacza się do oddania w dzierżawę, na czas oznaczony do 3 lat,... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 8 lutgo 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Przemysława Górskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, działającego w imieniu i na rzecz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 8 lutgo 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Przemysława Kozickiego, występującego z upoważnienia Komendanta Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi z siedzibą w Warszawie (upoważnienie Nr 103-WPI/33/16/4 z dnia 10 sierpnia 2016 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 8 lutgo 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 lutego 2017 r.   

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu 07 lutego 2017 r. na rzecz
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna
decyzji Nr 17/2017 o pozwoleniu na budowę

inwestycji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 7 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Zbigniewa Kozaka, działającego z pełnomocnictwa ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na rozbiórce słupa linii... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 6 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu  03 lutego 2017 r. na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziorna decyzji Nr 12/2017                   
o pozwoleniu na budowę

inwestycji strategicznej w zakresie sieci przesyłowej... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 6 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Leszka Kostrzewskiego, działającego z pełnomocnictwa PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie Dystrybucja Energii Elektrycznej Pomorski Rejon Dystrybucji Ekspozytura, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 6 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/30/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.14.1.17.TZ.;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2017 r., znak: UP-4005/11824/17;
- Marszałka Województwa... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 3 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 3 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2017 r., znak: WST.612.1.8.2017.KC;
- Wójta Gminy Brodnica z dnia 19 stycznia 2017 r., znak GKGN.7212.1.2017.PW;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 1/TZ/2017 z dnia 18 stycznia 2017  r., znak: ZKPPT.7637.11.2017,
   


dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 1 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 1 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pani Małgorzaty Roszkowskiej, działającej z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla realizacji zadania nr 11670 pn.: „Budowa... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 1 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 1 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pani Małgorzaty Roszkowskiej, działającej z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla realizacji zadania nr 11670 pn.: „Budowa... czytaj dalej

Strony