Ogłoszenia

np.: 19/09/2018
Ilość dokumentów: 1428
Obwieszczenie z dnia 9 lutego 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 9 lutego 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Tomasza Moraczewskiego – Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., dnia 9 lutego 2016 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 5/2016, znak: WIR.II.746.1.98.2015.AK o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 9 lutego 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 9 lutego 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Andrzeja Małeckiego – Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grudziądzu, dnia 9 lutego 2016 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 8 lutego 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 lutego 2016 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko–Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołań wniesionych przez: Panią Grażynę Pawłowską, Pana Łukasza Pawłowskiego i Pana Szymona Pawłowskiego od decyzji Nr 1.2015 Starosty Brodnickiego z dnia 25 maja 2015 r., znak: WB.6740.1.17.2015, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 080438C Drużyny – Budy Chojno o... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm. ),

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę złożonego, w dniu 23.12.2015 r., przez Gminę Sicienko / ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko /, decyzją z dnia 02.02.2016 r. Nr 8/Tz-K/2016, znak: WIR.I.7840.6.1.2016.ZB został zatwierdzony projekt budowlany i... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 3 lutego 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 3 lutego 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2016 r., znak: UI-4004/22/16; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 2/TZ/2016 z dnia 19 stycznia 2016r., znak: ZKPPT.7637.9.2016; Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2016 r., znak: WAB.I.670.1.12.2016.MO;... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 1 lutego 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 1 lutego 2016 r.
o sprostowaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) - zwanej dalej „ustawą”

zawiadamiam

że dnia 22 stycznia 2016 r. wydano postanowienie o uzupełnieniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, znak: WIR.III.7820.21.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r., o zmianie decyzji Nr 1/ZRID/2013 Wojewody Kujawsko-... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 1 lutego 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 1 lutego 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Kujawsko–Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/9/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.4.1.16.TZ.; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2016 r., znak: WST.612.1.7.2016.AD; Burmistrza Więcborka z dnia 20 stycznia 2016 r., znak: SR.7230.2.2016; Marszałka... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 29 stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 1/TZ/2016 z dnia 15 stycznia 2016r., znak: ZKPPT.7637.6.2016; Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2016 r., znak: WAB.I.670.1.8.2016.MO; Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 r., znak: ULC-LTL-3/5021-0003/01/16,... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 28 stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Marcina Bartnika działającego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Zakład w Bydgoszczy, dnia 28 stycznia 2016r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 3... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 27 stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Miejskiego Konserwatora Zabytków w Grudziądzu z dnia 19 stycznia 2016 r., znak: MKZ.4120.3.3.2015; Kujawsko–Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZN/18/16 z dnia 21 stycznia 2016 r., znak: WUOZ.T.WZN.ZZ.5151.1.2016.MU; Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu z dnia 15 grudnia 2015 r., znak: ZDM-I-E.6730.3.62.2015... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 21 stycznia 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Leszka Olejnika – Prezesa Biura Studiów i Projektów „BIPROKABEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, dnia 21 stycznia... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 21 stycznia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Piotra Ustaborowicz oraz Pana Zbigniewa Gregorczyk, występujących z pełnomocnictwa Zarządu PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (Nr E22-007/2-99-1/15 oraz Nr E22-007/2-99-2/15 z dnia 22 lipca 2015 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 20 stycznia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach:

Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Bydgoszczy  nr ZAR/499/2015 z  dnia 28 grudnia 2015 r. znak: WU OZ. DB.ZAR.5151.30.13.15.TZ; Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 r., znak: ZID.7230.2.0278.2015; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 93/TZ/2015 z... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Krzysztofa Bugaj – przedstawiciela firmy ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Jacewie gm. Inowrocław, występującego z upoważnienia płk. Mirosława Marciniak - Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz (upoważnienie... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2016 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko–Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania wniesionego przez Państwa Marię i Piotra Ziółkowskich od decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 sierpnia 2014 r. znak WAiB.6740.15.3.5.2014 MB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Wielki Rów w Toruniu”, wydaniem w dniu 18 stycznia 2016 r. decyzji, w której utrzymał w... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Krzysztofa Bugaj – przedstawiciela firmy ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Inowrocławiu, występującego z upoważnienia płk. Mirosława Marciniak - Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz (upoważnienie Nr 298/A/2015 z dnia... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Krzysztofa Bugaj – przedstawiciela firmy ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Inowrocławiu, występującego z upoważnienia płk. Mirosława Marciniak - Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz (upoważnienie Nr 301/A/2015 z dnia... czytaj dalej

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 stycznia 2016 r.

Nr rej. IGR-II.7820.1.38.2015
z dnia 15.01.2016 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11d ust. 5 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687) Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15".

 

... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 13 stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 13 stycznia 2016 r.
o sprostowaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą”

zawiadamiam

że dnia 13 stycznia 2016 r. wydano postanowienie o sprostowaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, znak: WIR.III.7820.21.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r., o zmianie decyzji Nr 1/ZRID/2013 Wojewody Kujawsko... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2016 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się

że na wniosek Szefa Inspektoratu Uzbrojenia z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Jamróg [upoważnienie Nr 16 (IV/10272/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r.)], dnia 12 stycznia 2016 r. Wojewoda Kujawsko-... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 11 stycznia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 92/TZ/2015 z dnia 29 grudnia 2015r., znak: ZKPPT.7637.425.2015; Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 grudnia 2015 r., znak: WAB.I.670.1.400. 2015.MO;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 5 stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 5 stycznia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 grudnia 2015 r., znak: O.BY.Z3.4351.560.2015.AP; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 91/TZ/2014 z dnia 17 grudnia 2015  r., znak: ZKPPT.7637.408.2015; Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 grudnia 2015 r., znak: ULC-LTL-2/530-1779/01/15; Starostę... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 31 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 31 grudnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Marcina Bartnik, występującego z pełnomocnictwa Pana Mariusza Mirek – Dyrektora Zakładu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy, dnia 31 grudnia 2015 r. Wojewoda... czytaj dalej

Strony