Ogłoszenia

np.: 19/10/2018
Ilość dokumentów: 1468
Obwieszczenie z dnia 1 października 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 1 października 2018 r.


    Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),


podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 1 października 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   1    października 2018 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że dnia 27 września 2018 r. została wydana decyzja nr 22/2018, znak: WIR.V.7820.19.2018.PP, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej  na „... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 września 2018 r

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę



Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)


Wojewoda Kujawsko-Pomorski


podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez pana Jacka Osiewała pełnomocnika inwestora Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą
w Płocku, decyzją Nr 98/2018 z dnia 28 września 2018 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę  obejmujące budowę 2-ej... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 września 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia  28  września 2018 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

 

zawiadamia się,


że dnia 28 września 2018 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla spółki ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, decyzję Nr 43/2018, znak: WIR.II.746.1.24.2018.EP,
o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 września 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia  28  września 2018 r.



    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),


zawiadamia się,


że dnia 28 września 2018 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla spółki ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, decyzję Nr 43/2018, znak: WIR.II.746.1.24.2018.EP,
o ustaleniu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 27 września 2018 r

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę



Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405  ze zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Gminy Jeżewo, przedłożonym w dniu 31 lipca 2018 r. (uzupełniono dnia 28 sierpnia 2018 r.),decyzją Nr 97/2018 z dnia 26 września 2018 r. został zatwierdzony projekt budowlany  i udzielone pozwolenie na budowę pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 27 września 2018 r

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski


podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Indorama Ventures Poland Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 19, 87 – 805 Włocławek, decyzją Nr 96/2018
z dnia 25 września 2018 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę obejmujące zamierzenie inwestycyjne pn.: „Rozbudowę instalacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 26 września 2018 r

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  26  września 2018 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474)
oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 września 2018 r

          OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia  20 września 2018 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),


zawiadamia się,


że dnia 20 września 2018 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski, po rozpatrzeniu wniosku spółki ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, wydał decyzję znak: WIR.II.746.1.28.... czytaj dalej

Ogłoszenie Startosty Bydgoskiego o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

STAROSTA BYDGOSKI

podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej, znajdujący się:

- w Solcu Kujawskim przy ul. Robotniczej 4,
- w Solcu Kujawskim przy ul. Robotniczej 5,

przeznaczonych  do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej (art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami) na rzecz najemców lokali mieszkalnych, z którymi  zawarto umowy najmu na czas nieoznaczony.

wykaz lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałami w nieruchomości wspólnej, znajdującymi się
- w Solcu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 września 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO


z dnia        września 2018 r.



w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m²powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.


    Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 i 1496) ogłasza się, co następuje:


     §1. Ustala się w okresie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r. wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 września 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia  20 września 2018 r.



    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),


zawiadamia się,

że dnia 20 września 2018 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Gazowniczy w Bydgoszczy, decyzję
Nr 42/2018, znak: WIR.II.746.1.11.2018... czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Przegląd i konserwacja Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w budynkach Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 i Konarskiego 1-3 oraz budynku Delegatury K-P

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Przegląd i konserwacja Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w budynkach Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 i Konarskiego 1-3 oraz budynku Delegatury K-P UW w Toruniu przy ul. Moniuszki 15/21

Obwieszczenie z dnia 19 września 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 września 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym



Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,


że dnia 18 września 2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na wniosek Dyrektora... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 14 września 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 13 września 2018 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.


zawiadamiam,


że dnia 13 września 2018 r. została wydana decyzja nr 21/2018, znak: WIR.V.7820.18.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 września 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko



   Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)


zawiadamiam,


że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 27 lipca
2018 r., złożony przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 10 września 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  10  września 2018 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),


zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek Pana Adama Kuziemskiego - pełnomocnika spółki ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz,  w sprawie ustalenia lokalizacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 września 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  6  września 2018 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.


zawiadamiam,

że dnia 6 września 2018 r. została wydana decyzja nr 20/2018, znak: WIR.V.7820.7.2018.JB, o... czytaj dalej

Strony