Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

 

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.  poz. 450), zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ww. ustawy do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej w celu  opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia – zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS.
Zgłoszenia osób do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym wraz z oświadczeniem kandydata w terminie do 31.05.2018 r. tradycyjnie na adres Wydziału Zdrowia – Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3, 85 - 066 Bydgoszcz  lub osobiście w sekretariacie wydziału V piętro, pokój 51.
W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy biorące udział w konkursie.
Udział w pracach komisji jest bezpłatny, nie przewiduje się zwrotu poniesionych kosztów na dojazd.