z dnia 17 maja 2018 r. - starszy inspektor w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym - 1 etat

Karty podstawowe

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
starszy inspektor
w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres Urzędu:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

Główne obowiązki:
- naliczanie wynagrodzenie i innych świadczeń przysługujących pracownikom Urzędu ze stosunku pracy oraz sporządza listy płac w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa
- naliczanie zasiłków opiekuńczych , macierzyńskich, chorobowych, rodzicielskich, świadczeń rehabilitacyjnych w celu wywiązania się z przepisów prawa obowiązującego w zakresie ubezpieczeń społecznych
- sporządzanie miesięcznych deklaracji DRA, raportów RCA, raportów RSA w celu terminowego przekazania ich drogą elektroniczną do ZUS
- zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników oraz członków ich rodzin do odpowiednich ubezpieczeń w programie ZUS Płatnik
- sporządzanie przelewów wynagrodzeń przelewów pracowników, przelewów należnych potrąceń z wynagrodzenia oraz przelewów ZUS i US
- wprowadzanie danych ewidencyjnych do programu kadrowo-płacowego oraz prowadzenie kartotek wynagrodzeń i kartotek zasiłkowych pracowników Urzędu
- sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP-7 wraz z załącznikami oraz zaświadczeń dotyczących w wysokości wynagrodzeń pracowników za dany okres czasu
- dokonywanie rocznych rozliczeń z tytułu podatku dochodowego pracowników Urzędu- PIT-4R, PIT-11
Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy, toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: średnie
pozostałe wymagania niezbędne:
- 3  lata  doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi płacowej w tym naliczania wynagrodzeń
- znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
- znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wraz z aktami wykonawczymi
- znajomość przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z aktami wykonawczymi
- znajomość przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
- znajomość przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
- znajomość przepisów ustawy Kodeksu Pracy
- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
- umiejętność obsługi programów komputerowych,
- efektywna komunikacja, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, myślenie analityczne, asertywność, odporność na stres.
wymagania dodatkowe:
wykształcenie: średnie ekonomiczne
pozostałe wymagania dodatkowe:
- 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych,
- znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.
- znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
- oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj).

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:
od dnia 17 maja  2018 roku do dnia 27  maja  2018 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
z dopiskiem:
„starszy inspektor w  BFI”

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca  pt. „Rekrutacja (...)”.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.