Rządowy Program na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w województwie kujawsko-pomorskim

Karty podstawowe

Ostateczna lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz  Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Pobierz listę

Nabór wniosków o dofinansowanie lokalnej infrastruktury drogowej w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza gminy i powiaty województwa kujawsko-pomorskiego do składania wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Program umożliwia dofinansowanie inwestycji w drogi lokalne. Na wsparcie  zadań w ramach Programu w roku 2018 województwo kujawsko-pomorskie otrzyma z budżetu państwa 30,5 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu, w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej mogą być składane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy do dnia 15 kwietnia 2018 r. (decyduje data wpływu wniosku do urzędu).

W odniesieniu do wersji elektronicznej wniosku, dopuszcza się możliwość przesłania za pośrednictwem e-PUAP, poczty elektronicznej na adres: mwolarz@bydgoszcz.uw.gov.pl (wnioski w wersji papierowej i elektronicznej muszą być tożsame). 

Dodatkowe informacje dotyczące prowadzonego naboru można uzyskać w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Kontroli Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa.

Z uwagi na fakt, iż 15 kwietnia br. jest dniem wolnym od pracy, rozpatrzeniu będą  podlegać wnioski, które wpłyną do Urzędu Wojewódzkiego do dnia 16 kwietnia br.   

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze wniosków
Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania

Zestawienie dotyczące średniego dochodu podatkowego w przeliczeniu na 1 mieszkańca  dla gmin i powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w odniesieniu do średniego poziomu wskaźnika na poziomie kraju

Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie

Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie

Uchwała nr 53/2018 Rady Ministrów z dnia 19 marca  2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej