Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w roku 2018.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) i §5 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. Nr 44, poz.227)

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie  realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w 2018 roku.

I.    Rodzaj (nazwa) zadania:

Wsparcie działalności punktów konsultacyjno-diagnostycznych prowadzących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z poradnictwem przed i po teście.

II.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

Kwota dotacji na realizację zadania wynosi 28 000,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy złotych)

III.    Zasady przyznawania dotacji
1.    Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferenta warunków i kryteriów, o których mowa w dalszej części niniejszego ogłoszenia oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450).
2.    O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 3  ww. ustawy.
3.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej w złożonej ofercie konkursowej.
4.    W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej od wnioskowanej w ofercie, z podmiotem przeprowadzone będą negocjacje, których celem będzie doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania określonego w ofercie.
5.    Podmiot, który wyrazi zgodę na realizację zadania, mimo przyznania dotacji niższej niż wnioskowana, składa - w terminie 7 dni od zakończenia negocjacji aktualizację oferty.
6.    Podmiot może odstąpić od podpisania umowy na realizację zadania publicznego w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana.
7.    Dotacja może być wykorzystana na:
a)    zakup materiałów, drobnego sprzętu i wyposażenia, niezbędnych do realizacji zadania,
b)    wynagrodzenia osób biorących udział w realizacji zadania, z wyłączeniem osób  zatrudnionych przez podmiot na podstawie umowy o pracę,
c)    zakup materiałów szkoleniowych, broszur, ulotek przeznaczonych do kolportażu wśród beneficjentów zadania,
d)    kosztów dojazdów, przejazdów,
e)    inne niezbędne i uzasadnione wydatki służące realizacji zakładanych w ofercie celów.
8.    Dotacja nie może zostać wykorzystana na:
a.    finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
b.    pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy.
9.    Na sfinansowanie kosztów obsługi administracyjnej realizacji zadania (w tym wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt – koordynacja, obsługa księgowa, materiały biurowe) podmiot może zaplanować nie więcej niż 10% otrzymanej dotacji.
10.    Wojewoda Kujawsko-Pomorski zastrzega sobie prawo zmiany wysokości dotacji przeznaczonej na realizację zadania do dnia zawarcia umowy z wyłonionymi oferentami.

IV.    Termin i warunki realizacji zadania:
1. Realizacja zadania przewidziana jest do dnia 31.12.2018 r.
2. Warunki realizacji zadania:

Warunkiem realizacji zadania jest wykonywanie bezpłatnie i anonimowo testów na obecność wirusa HIV połączone z prowadzonym poradnictwem psychologicznym przed i po teście. Badania winny być prowadzone w sposób zapewniający pełną dyskrecję oraz wysoki poziom świadczonych usług.

3. Zlecenie realizacji zadania oraz przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a podmiotami wyłonionym w konkursie ofert.

4. W umowie zostaną szczegółowo określone:
a)    kwota przyznanej dotacji,
b)    warunki realizacji zadanie,
c)    zasady rozliczenia dotacji,
d)    zasady zwrotu niewykorzystanej dotacji,
e)    zasady sprawowania kontroli nad realizacją zadania.

V.    Sposób, termin i miejsce składania ofert

1.    Oferty należy składać wyłącznie na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
2.    Ofertę należy sporządzić w formie papierowej.
3.    Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu i składania oświadczenia woli w jego imieniu.
4.    Na ostatniej stronie oferty, w wyznaczonym miejscu, należy wskazać wszelkie załączniki.
5.    Do oferty należy dołączyć:
1)    harmonogram realizacji zadania,
2)    kalkulację przewidywanych kosztów,
3)    aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny i umocowania osób go reprezentujących,
4)    aktualny statut podmiotu,
5)    sprawozdanie finansowe za ubiegły rok lub w przypadku krótszej dotychczasowej działalności – za okres tej działalności,
6)    sprawozdanie merytoryczne z działalności za ubiegły rok lub w przypadku krótszej dotychczasowej działalności – za okres tej działalności,
7)    w przypadku składania (podpisania) oferty przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) – dokument potwierdzający pełnomocnictwo (upoważnienie) do działania w imieniu oferenta, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
6.    Załączniki składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (każda strona) poprzez złożenie podpisu i pieczęci przez osoby, o których mowa pkt 3 lub pkt 5 ppkt 7.
7.    Oferty konkursowe na realizację wymienionego w ogłoszeniu zadania należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2018 r. na adres Wydziału Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowa Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz. O terminie decyduje data wpływu.
8.    W przypadku ofert nadesłanych pocztą o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
9.    Oferta wraz z wymaganymi załącznikami , winna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem ”NIE OTWIERAĆ”, pełną nazwą i adresem podmiotu składającego ofertę (pieczęć nagłówkowa) i dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczania AIDS”.
10.    Oferty złożone po terminie nie będą objęte procedurą konkursową i nie podlegają zwrotowi.

VI.    Termin, tryb i kryteria stosowne przy wyborze ofert
1.    Wyboru oferentów, którym zostaną przyznane dotacje, dokona komisja konkursowa powołana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, kiedy na zadanie wymienione w części I, wpłynie tylko jedna oferta.
2.    Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone nie później, niż w ciągu 14 dni od daty upływu terminu do składania ofert.
3.    Komisja konkursowa dokona oceny ofert w postępowaniu dwuetapowym (1 etap – weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych, 2 etap – weryfikacja ofert pod względem zawartości merytorycznej).
4.    Ocenie merytorycznej podlegały będą oferty spełniające wymogi formalne. Oferty nie spełniające wszystkich wymogów formalnych zostaną odrzucone.
5.    Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1)    formalne:
a)    dokładnie i czytelnie wypełniony formularz oferty o dotację, zgodny z wzorem stanowiącym załącznik do wyżej przywołanego rozporządzenia,
b)    status oferenta zgodny z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c)    złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
d)    kompletność i prawidłowość sporządzenia dokumentacji załączonej do oferty,
2)    merytoryczne:
a)    zgodność działalności statutowej oferenta z zadaniami określonymi w ogłoszeniu,
b)    możliwość realizacji zadania oraz osiągnięcia rezultatów przez podmiot składający ofertę, z uwzględnieniem:
- kwalifikacji i doświadczenia osób, przy udziale których ma być realizowane zadanie,
- zaplecza lokalowego, którym dysponuje oferent na potrzeby wykonania zadania,
c)    rodzaj i celowość przewidywanych kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
d)    liczbę beneficjentów objętych zadaniem,
e)    dotychczasowa realizacja zadań publicznych zleconych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania zlecone), w tym rzetelności i terminowości oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków.

6.    W przypadku oczywistych omyłek pisarskich nie mających wpływu na treść oferty, oferenci będą wzywani do złożenia sprostowania..
7.    Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej ofert przez zamieszczenie  w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz  stronie internetowej Wydziału Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

VII.    Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, informuje iż w bieżącym roku nie realizowano zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu.
W 2017 r. zrealizowano ww. zadanie na kwotę 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

VIII.    Informację dodatkowe w powyższym zakresie można uzyskać w siedzibie Wydziału Zdrowia – Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3 oraz pod   nr telefonu (52) 349 74 46.