OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO WYDZIERŻAWIENIA JEZIORA "DUŻA REPTÓWKA" - M. PIEŃ, GM. DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

Karty podstawowe

STAROSTA BYDGOSKI
WN.6845.11.2016

Bydgoszcz, dnia 10 kwiatnia 2017 r.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE
PRZEZNACZENIA DO WYDZIERŻAWIENIA JEZIORA "DUŻA REPTÓWKA" - M. PIEŃ, GM. DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

STAROSTA BYDGOSKI

podaje do publicznej wiadomości, iż przeznaczył do wydzierżawienia na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 31/1 o pow. 10,8000 ha, położoną w m. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, na której znajduje się jezioro o wodach wolno stojących - "Duża Reptówka".

Podstawa prawna
1.    Art. 11, art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 37 ust. 4 oraz art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.),
2.    Zarządzenie nr 61/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie przetargu umowy dzierżawy na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Położenie nieruchomości
Nieruchomość gruntowa położona m. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, Powiat Bydgoski, województwo Kujawsko - Pomorskie.

Oznaczenie nieruchomości
Nieruchomość położona w m. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, oznaczona jako działka nr 31/1 o powierzchni 10,8000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00041336/0, stanowiąca własność Skarbu Państwa. Dział III i IV - nie zawierają wpisów.

Opis nieruchomości
Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość Skarbu Państwa, stanowiąca częściowo obszar wód stojących jeziora "Duża Reptówka", sklasyfikowana jako grunt pod wodami powierzchniowymi stojącymi oznaczonymi symbolem Ws.

Przeznaczenie w planie
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska, zatwierdzonym Uchwałą nr XXXI/184/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2005 r. teren, na którym położona jest nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym jako tereny zalewowe oraz obszar sieci Natura 2000 (PZB 040003) Dolina Dolnej Wisły.

Sposób zagospodarowania
Przedmiotowa część nieruchomości, tj. w/w działki wykorzystana będzie przez dzierżawcę na cele gospodarki rybacko - wędkarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 ze zm.), a ze względu na specyfikę jeziora i niestabilność lustra wody oraz możliwe przenikanie, migrowanie ryb pomiędzy sąsiadujące ze sobą wody, nie zakłada się obligatoryjnych zarybień. Dopuszcza się wyłącznie zarybienie gatunkami ryb drapieżnych oraz ryb z rodziny karpiowatych, wymienionych w Zasadach racjonalnej gospodarki rybackiej jeziora "Duża Reptówka". Nie należy zarybiać innymi gatunkami ryb niż wskazane w operacie wodno-prawnym oraz gatunkami uznanymi jako nierodzime w myśl rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime i wykazu ryb uznanych za rodzime oraz warunków wprowadzenia gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie.
Racjonalna gospodarka rybacka będzie polegać na wykorzystaniu produkcyjnych możliwości wód, z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich w zakresie wielu lat, dlatego Dzierżawca wdroży i będzie przestrzegał regulamin amatorskiego połowu dla wszystkich gatunków ryb znajdującego się w Zasadach racjonalnej gospodarki rybackiej jeziora "Duża Reptówka". Dzierżawca zobowiązuje się do:
1.    używania jeziora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa wodnego, a w szczególności niedopuszczenia do wystąpienia możliwego do uniknięcia pogorszenia ekologicznych funkcji wód oraz pogorszenia stanów ekosystemów lądowych i terenów podmokłych bezpośrednio zależnych od tych wód jak też z zasadami racjonalnej gospodarki rybackiej;
2.    niedokonywanie działań, które mogłyby doprowadzić do zniszczenia lub uszkodzenia zadrzewień, stosownie do przepisów o ochronie środowiska;
3.    niezwłocznego powiadamiania właściwych organów o zauważonych zanieczyszczeniach użyczonych wód oraz gruntów lub innych działaniach mogących niekorzystnie zmienić warunki środowiskowe oraz występować o ukaranie osób nieprawnie poławiających ryby w dzierżawionym jeziorze;
4.    zgłoszenia do gminy Dąbrowa Chełmińska informacji o zmianie podstaw do wymiaru podatku rolnego;
5.    utrzymywania czystości terenu wokół dzierżawionej wody;
6.    powiadomienia drogą elektroniczną, telefonicznie, fax-em lub drogą pocztową Wydzierżawiającego o miejscu i terminie planowanego zarybienia, przynajmniej z trzydniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem zarybienia.
7.    prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej, zgodnie z Zasadami racjonalnej gospodarki rybackiej jeziora "Duża Reptówka" oraz jej dostarczenia w przypadku wygaśnięcia dzierżawy bądź przedłużenia okresu dzierżawy, a także na każdorazowe żądanie przedstawiciela Skarbu Państwa.
Dokumentacja gospodarki rybackiej obejmuje:
a)    rejestr amatorskiego połowu ryb wraz z zezwoleniem na amatorski połów, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do ww. Zasad;
b)    protokół przeprowadzonych zarybień na protokole zarybień, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do ww. Zasad;
c)    protokół połowu ryb, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do ww. Zasad;
Dodatkowo, Dzierżawca zobowiązuje się do używania przedmiotu umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: ochronie gruntów, o ochronie przyrody, o ochronie środowiska, o rybactwie śródlądowym, przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego oraz zobowiązuje się do używania przedmiotu dzierżawy stosownie do tych ograniczeń. Budowa pomostów lub kładek może nastąpić tylko za zgodą właściciela, a dotychczasowe obiekty nie posiadające zgody lub pozwolenia wodnoprawnego należy rozebrać. Ponadto, Dzierżawca nie może dokonywać połowów ryb sieciami ani poprzez wytwarzanie pola elektrycznego charakterystycznego dla prądu zmiennego, środkami trującymi i odurzającymi, narzędziami kaleczącymi, materiałami wybuchowymi oraz przez ogłuszenie, ze względu na fakt iż operat wodno - prawny dopuszcza wyłącznie amatorski połów przy użyciu wędek, jak również fakt, iż grunty pod wodami jeziora "Duża Reptówka" nie stanowią wyłącznie własności Skarbu Państwa, ale również w części lustra wody własność osób fizycznych.
Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania na własny koszt przedmiotu umowy dzierżawy przez okres jej trwania w taki sposób, aby jego poszczególne składniki nie uległy pogorszeniu, z wyjątkiem pogorszenia wynikającego z normalnego zużycia rzeczy.

Wysokość czynszu dzierżawnego
Ustalono cenę wyjściową netto czynszu dzierżawnego w przetargu w wysokości 1.400,00 zł rocznie

Terminy wnoszenia opłat
-    Czynsz dzierżawny za rok 2017 r. zostanie rozliczony proporcjonalnie od dnia podpisania umowy dzierżawy do dnia 31 grudnia 2017 r. a jego zapłata nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania umowy na rachunek bankowy Wydzierżawiającego.
Za każdy kolejny rok kalendarzowy czynsz płatny będzie jednorazowo do dnia 30 kwietnia danego roku, począwszy od 2018 r.
Czynsz za ostatni rok obowiązywania umowy dzierżawy płatny będzie proporcjonalnie do okresu trwania umowy tj. od dnia 1 stycznia 2027 r. do dnia zakończenia umowy dzierżawy.
-    Zasady aktualizacji opłat - opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego ulegają automatycznie corocznej waloryzacji, począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. o wskaźnik zmian cen nieruchomości za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku nieogłoszenia wskaźnika zmian cen nieruchomości, waloryzacji dokonuje się przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zwaloryzowany czynsz w nowej wysokości będzie należny Wydzierżawiającemu za cały rok, w którym dokonano waloryzacji. Podstawą kolejnych waloryzacji jest wysokość czynszu po waloryzacji. Waloryzacja następuje automatycznie i nie wymaga zmiany umowy ani powiadamiania Dzierżawcy.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 16 (parter) oraz na stronach www.bip.powiat.bydgoski.pl,www.powiat.bydgoski.pl oraz www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl na okres 21 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Z up. Starosty Bydgoskiego
Janusz Lackner
Dyrektor
Wydział Nieruchomości